In de motie ,die is opgesteld door Kamerleden Mustafa Amhaouch (CDA) en Eppo Bruins (CU), staat dat het aantal internationale, dikwijls, logistieke bedrijfshallen hard groeit. Dit zorgt op sommige plekken voor ongewenste effecten, zoals aantasting van de leefbaarheid en verdringing van lokale mkb-bedrijven.

Deze conclusies worden getrokken na een advies van het College van Rijksadviseurs (CRA). In dat advies staat onder meer dat de zogenoemde XXL-distributiecentra meer geclusterd moeten worden en dat ze alleen langs de belangrijke (verkeers)assen moeten worden aangelegd.

René Buck, directeur van Buck Consultants (een ruimtelijk-economisch, logistiek en vastgoed-adviesbureau) kraakte dit advies vorige week. Volgens Buck ontbreekt het aan kosten-batenanalyses, onderbouwende vakliteratuur en juiste redeneringen. Daarnaast zijn de adviezen volgens hem geschreven op basis van vooringenomenheid. ‘Wij gebruiken het woord verdozing niet. Dat is framing pur sang’.