Het wetsvoorstel biedt een aantal maatregelen om de stikstofproblematiek versneld en gecoördineerd aan te pakken. Het gaat dan om bijvoorbeeld de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen en het toevoegen van enzymen aan veevoer. Ook is er nagedacht over beheersmaatregelen voor Natura 2000-gebieden. Daarnaast gaat het om voorstellen die erop gericht zijn om activiteiten waarbij (een klein beetje) stikstof vrijkomt gemakkelijker mogelijk te maken, waaronder drempelwaarden en een stikstofregistratiesysteem.

De laatste twee kunnen volgens de RVS aanvaardbaar zijn om het acute probleem op te lossen, maar zijn niet houdbaar voor de lange termijn. Ook moet duidelijker worden hoe dit systeem in de praktijk moet gaan werken. Voor het invoeren van drempelwaarden, een vrijstelling van de vergunningplicht voor activiteiten die zeer weinig stikstof uitstof uitstoten, speelt de Europese Habitatrichtlijn nog een rol.

Verder is het voor de Raad van State onduidelijk of veevoermaatregelen ook daadwerkelijk bijdragen aan het verminderen van de stikstofuitstoot. Ook wordt niet toegelicht of een vermindering van de stikstofdepositie met minder vergaande maatregelen bewerkstelligd kan worden. Op basis van Europees recht wordt gesteld dat dit inzicht wel geboden moet worden.

De Raad van State maakte gisteren ook bekend wat hun op- en aanmerkingen zijn op de klimaatbeleid van het kabinet. In de toelichting stond dat het Klimaatplan stevig is, maar dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de doelstellingen te halen. Lees: Uitstoot mobiliteit in 2030 nauwelijks lager dan in 1990.