Het rapport is een breed pleidooi voor nieuwe en scherpere randvoorwaarden voor werklocaties in de provincie, vertelt Cees-Jan Pen, raadslid van de SER (Sociaal-Economische Raad) van BrabantAdvies en lector bij Fontys Hogescholen. In totaal is 30 procent van de 693 Brabantse bedrijventerreinen verouderd en verpaupering moet worden voorkomen. ‘De vraag is hoe we deze en alle andere terreinen blijvend laten aansluiten bij hedendaagse opgaven zoals duurzaamheid, klimaat en digitalisering. En denk ook aan de toenemende criminaliteit. Belangrijk is om schaarste in het aanbod te handhaven. Dat helpt als drukmiddel om dynamiek te behouden dan wel terug te brengen op de terreinen.’

Parkmanagement 2.0

Volgens BrabantAdvies is ‘parkmanagement 2.0’ nodig: een proactieve benadering vanuit overheden om ontwikkelingen samen met ondernemers op gang te brengen. Pen: ‘Er is te weinig aandacht voor energie, klimaat en vergroening. Terwijl een integrale benadering, waarin die componenten worden meegenomen, veel kansen biedt. Daar is wel voor nodig dat eigenaren en ondernemers zich professioneel organiseren en dat de ambtelijke capaciteit op een voldoende hoog niveau komt te liggen.’

De auteurs van het onderzoek wijzen op het belang van samenspel tussen verschillende overheidsniveaus. ‘De capaciteit bij gemeenten staat stevig onder druk. Toch zal ook door gemeenten, eigenstandig én in regionaal verband, nagedacht moeten worden over de invulling van werklocatiebeleid: vanuit economisch perspectief, in ruimtelijke afweging en om werklocaties onderdeel te maken van verduurzaming’, schrijven zij. Voor de Provincie is een faciliterende rol weggelegd in de uitvoering.

Circulaire economie

Specifiek punt van aandacht is de ontwikkeling van de circulaire economie. Om grondstoffen en afval te hergebruiken zijn fabrieken nodig die vaak veel lawaai en geurhinder produceren. Dit kan niet op alle terreinen: enkel multimodaal ontsloten locaties in de hoge milieucategorieën zijn geschikt. ‘Zorg dat je deze functies voor de toekomst behoudt en voorkom dat er functieveranderingen plaatsvinden die deze ontwikkeling belemmeren’, zegt Ivka Orbon, directeur van BrabantAdvies.

XXL

In het rapport is veel aandacht voor logistieklocaties. Met het toenemende belang van de e-commerce, de on-demand-delivery en de hoogconjunctuur zijn de distributiecentra in aantal en schaalgrootte de afgelopen jaren fors toegenomen. Van de 1760 distributiecentra die Nederland rijk is, staat 43 procent in Brabant. Nu de uitbreiding van logistiek ook de komende jaren in Brabant aan de orde is, zijn scherpere voorwaarden voor werklocaties noodzakelijk, schrijft BrabantAdvies. ‘Voorkomen moet worden dat door wildgroei van vooral XXL-distributiecentra Brabant de rafelrand van de Randstad wordt.’

Vanwege de ligging op de route Schiphol, Rotterdam, Antwerpen, en ook richting Duitsland is niet vreemd dat logistiek in Brabant een grote rol speelt, stelt Pieter Van Geel, voorzitter van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving van BrabantAdvies. ‘We plukken er de economische vruchten van. Logistiek is méér dan grote distributiecentra. Maar als we willen voorkomen dat Brabant de rafelrand van de Randstad wordt, dan moeten we eisen stellen aan de ruimtevragers. Niet alles kan overal en altijd. Laten we aansturen op hoogwaardige terreinen die aansluiten op de lokale economie en omgeving en waar we randvoorwaarden stellen aan bijdragen in de energietransitie, klimaatadaptatie en een gezonde werkomgeving.’