De komende jaren wordt een forse groei verwacht in de vraag naar woningen, het aantal arbeidsplaatsen en een sterke toename van de mobiliteit, vertelt Karin Alberts van de provincie Utrecht. 'Daarnaast is een aantal grote transities gaande die hun impact zullen hebben op het landschap, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, kringlooplandbouw en de bodemdalingsproblematiek. De missie van het Ringpark is om groen te laten meegroeien. Met het Ringpark ambiëren we dat de ruimtelijke kwaliteit van het landschap in de provincie Utrecht behouden blijft en versterkt wordt.’

Het Ringpark is niet één concreet park, maar een concept van continue stedelijke ontwikkeling. Het gaat uit van vier ringen in elke stad of elk dorp: een eerste ring met historische kern, stads- en dorpsparken, eventueel een stads- of dorpsrandzone als derde ring en het platteland als buitenste ring. Binnen het concept worden deze ringen verbonden. Doordat elke ring zijn eigen groen heeft, ontstaat door die verbinding één groot groen netwerk en sluiten steden en dorpen beter aan op het buitengebied.

Eind september werd een magazine over het concept gepresenteerd. ‘Eigenlijk is het Ringpark er al, overal om ons heen. En het is van ons allemaal. Waar het nog te vaak aan ontbreekt is samenhang. Daar moeten we gezamenlijk aan werken’, vertelde gedeputeerde Huib van Essen, die het eerste exemplaar van het magazine in ontvangst nam.

Stand van zaken en vervolg

Met foto’s, interviews en achtergrondverhalen laten de provincie en Deltametropool zien waar het initiatief nu staat. Alberts: ‘Het Ringpark roept veel beelden op bij mensen. Die diversiteit aan beelden willen we laten zien. Het magazine is een momentopname, met veel inspiratie over wat het Ringpark kan zijn.'

De volgende stap is om het concept concreter te gaan maken, vertelt Alberts: ‘Hoe we dat gaan doen is nog de vraag. Daarover gaan we de komende tijd in gesprek met veel mensen en organisaties. We gaan het Ringpark in ieder geval koppelen aan grote projecten en programma’s.’

Het magazine ‘Ring! Ring! Ring! Ring!’ werd gepresenteerd tijdens de conferentie ‘Groen groeit mee, het Ringpark verbindt’, waar ongeveer 100 professionals zich bogen over de vraag hoe groei en een gezonde leefomgeving hand in hand kunnen gaan. Het magazine is te bestellen en te downloaden via de site van provincie Utrecht.