Schiphol beschikt volgens milieuorganisatie MOB niet over een vergunning in het kader van de Wet Natuurberscherming (Wnb). Voor de luchthaven bestaat volgens MOB geen uitzondering op de vergunningplicht bestaan. Het ontbreken van de vergunning wordt bevestigd door Schiphol zelf, meldt het AD.

100.000 illegale stars en landingen

Door het ontbreken van een Wnb-vergunning is er volgens MOB sprake van een illegale situatie nu de luchthaven activiteiten verricht in afwijking van de positief vergunde situatie op de referentiedatum, die leiden tot een hogere depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden. Vooralsnog gaat MOB uit van een referentiedatum van 7 december 2004, een datum die afkomstig is uit de stikstofuitspraak van de Raad van State op 29 mei. Maar het kan ook zijn dat een eerdere referentiedatum moet worden gehanteerd, meldt MOB in een brief aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV), wat de situatie nog ernstiger zou maken.

Uitgaande van een referentiedatum van 7 december 2004 en bijbehorende maximale uitstoot van stikstofoxiden van het luchtverkeer van maximaal 74,6 gram per ton per gecorrigeerde vliegbeweging, zou het aantal vliegbewegingen moeten worden teruggebracht naar 400.000 per jaar. Afgelopen jaar tipte de luchthaven 500.000 vluchten aan. Vollenbroek roept betrokken ministeries op tot handhaving over de gaan en de 100.000 ‘illegale’ vluchten per direct te beëindigen.

Omgevingsrechtadvocaat: legaliseerbaar

‘Als het al zou zijn dat Schiphol geen vergunning heeft en deze als nog nodig zou hebben, dan zou Schiphol die vergunning op grond van de ADC-toets alsnog kunnen krijgen’, zegt omgevingsrechtadvocaat Anita Nijboer, partner bij Kennedy Van der Laan, in een reactie.

De ADC-toets is onderdeel van de Wet natuurbescherming en komt uit de Europese Habitatrichtlijn. Initiatiefnemers moeten aantonen dat een project geen (voor natuur) betere alternatieven (A) kent en dat het project een dwingende reden (D) van groot openbaar belang dient en de geschade natuur gecompenseerd wordt (C).

‘Het economisch belang van Schiphol voor Nederland is evident en ook compensatie is altijd te vinden. En als iets legaliseerbaar is, dan mag er in de tussentijd niet zomaar gehandhaafd worden.’

MOB: 'Aanleg pier en terminal onzeker’

Momenteel wordt er gebouwd aan een nieuwe pier en terminal, waarvan de opening staat gepland op respectievelijk december 2020 en 2023. ‘Voor zover na gaan is hiervoor geen passende beoordeling gemaakt en is het de vraag of deze bouw wel door kan gaan’, stelt MOB in de brief aan het ministerie.

‘Als dit waar is zou Schiphol voor de aanleg van de pier en de terminal alsnog een passende beoordeling moeten doen met bijbehorend onderzoek. Als daaruit blijkt dat er significante milieueffecten zijn, dan kun je mitigerende maatregelen nemen en zou de bouw op zich gewoon door kunnen gaan, in afwachting van een definitieve vergunning. Als sprake is van significante effecten dient de schade gecompenseerd te worden' aldus Nijboer.

Wordt vervolgd