Aerius was de afgelopen maanden uit de lucht als neveneffect van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waar de rekenmodule nauw aan verbonden was. Feitelijk zorgden het PAS en de rekentool er samen voor dat voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt geen vergunning hoeft te worden aangevraagd, omdat er een voorschot werd genomen op het terugdringen van uitstoot door toekomstige maatregelen. Zo kon vrij gemakkelijk onder een stikstofdepositie van 0,05 mol sper hectare per jaar worden gebleven, de drempelwaarde die het Rijk in de Aerius-tool hanteerde. Maar zonder het PAS, dat de Raad van State eind mei torpedeerde, was de Aerius-tool niet meer bruikbaar en stond de vergunningverlening voor projecten en plannen stil. Er ging een streep door andere, op basis van het PAS goedgekeurde plannen en projecten.

Lapmiddel

Zonder PAS kan er geen enkele vergunning worden verstrekt, tenzij initiatiefnemers aantonen dat er geen alternatief is voor een voorgenomen project, er een maatschappelijk dwingende noodzaak geldt en compenserende maatregelen worden genomen: de zogeheten ADC-toets. Die toets vergt tijd en voorlopig staan 18.000 projecten op slot. De nieuwe rekenmethode komt dan ook als geroepen. Maar volgens Luuk Boerema, jurist gespecialiseerd in milieuzaken, moet niet te veel van de update worden verwacht. ‘Het biedt een uitweg voor particulieren die een dakkapel willen bouwen of ander kleine projecten in de stad, ver weg van Natura 2000-gebieden. Voor grotere woningbouwprojecten biedt de update echter geen soelaas. Anders dan voorheen moet je nu wél hard maken dat een voorgenomen project geen stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden tot gevolg heeft. Dat zal lastig worden, mede omdat de drempelwaarde tegelijk fors is bijgesteld naar beneden. Hiermee gaan we het woningtekort niet oplossen.’

Volgens Boerema is de nieuw release van Aerius een doekje voor het bloeden en is een structurele oplossing nodig om de stikstofimpasse te doorbreken. Hij wacht dan ook met smart op het advies waar oud-minister Johan Remkes met een groep juristen aan werkt. In opdracht van het kabinet zoekt de commissie uit welke maatregelen Nederland kan nemen om de natuur beter te beschermen tegen schadelijk stikstof. De commissie-Remkes presenteert zijn adviezen volgende week aan de Tweede Kamer.

De vernieuwde tool kunt u hier vinden.

Alles wat u moet weten over de vernieuwde Aeirius Calculator
Met AERIUS Calculator 2019 kan de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden worden berekend. De AERIUS Calculator 2019 heeft niet meer de specifieke functionaliteiten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Daarnaast is de Calculator geactualiseerd.

In AERIUS Calculator 2019 worden ook de aangewezen stikstofgevoelige habitats en leefgebieden in alle Natura 2000-gebieden meegenomen in de berekeningen. Hierdoor kunnen de rekentijden langer zijn dan voorheen. Tevens kent AERIUS Calculator een beperking van het toepassingsbereik. Meer informatie over het toepassingsbereik van AERIUS Calculator 2019 is terug te vinden in de notitie over het toepassingsbereik.

De specifieke PAS-functionaliteiten, zoals ‘rekenen voor tijdelijk project’ en ‘rekenen met afstandsgrenswaarde’, zijn niet meer beschikbaar. Verwijzingen, functies en weergaven gerelateerd aan depositieruimte of ontwikkelingsruimte zijn ook verwijderd. De functie om PDF bijlagen uit te draaien is niet beschikbaar in deze versie. Met de nieuwe versie van Calculator kunnen geen meldingen meer gedaan worden.

In deze nieuwe versie zijn onderliggende gegevens en rekenmodellen geactualiseerd. AERIUS Calculator 2019 gaat uit van een actuelere OPS versie. Daarnaast zijn de emissiefactoren voor wegverkeer, stallen en scheepvaart geactualiseerd, evenals de natuurinformatie (begrenzingen, karteringen en aangewezen habitattypen).