Dit artikel verscheen eerder in vakblad ROm. ROm is gratis voor ambtenaren ruimte, infrastructuur en milieu bij de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Word nu abonnee.

Zo is eind juli het bestemmingsplan voor de aanleg en verbreding van de overbelaste Kempenbaan-West in Veldhoven door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad onherroepelijk verklaard, dankzij een succesvolle ADC-toets. De ontsluiting van bedrijventerrein De Run, met onder meer een vestiging van chipmachinefabrikant ASML, is momenteel zeer problematisch en moet worden aangepakt in het kader van de verdere ontwikkeling van Brainport Eindhoven. Aanleiding voor de uitspraak waren bezwaren van onder meer de Stichting Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen en de Brabantse Milieufederatie. Volgens hen kan de stikstofuitstoot van de wegen het beschermde natuurgebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux aantasten. Eind vorig jaar had de Gemeente Veldhoven in afwachting van het besluit door de Afdeling al besloten tot een alternatieve route via de ADC-toets. Met succes dus, zo blijkt. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat had dat eerder gedaan bij het tracébesluit voor de Blankenburgerverbinding, de nieuwe autosnelweg A24 ten westen van Rotterdam, die de A15 met de A20 verbindt.

Uit de toets, door de Gemeente Veldhoven en ingenieursbureau Tauw, blijkt dat de reconstructie geen betere alternatieven (A) kent, dat het een dwingende (D) reden van groot openbaar belang dient en dat de geschade natuur gecompenseerd (C) kan worden. De Afdeling gaat daarin mee zo lezen we in de uitspraak. ‘Veldhoven heeft de ADC-toets goed uitgevoerd. Het op deze ADC-toets gebaseerde bestemmingsplan blijft in stand. De aanpassing van de wegen verbetert de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run in Veldhoven. Met de nieuwe infrastructuur wordt ook een nieuwe regionale verbindingsweg tussen Veldhoven en de bestaande N69 ten zuiden van Valkenswaard aangesloten op het bestaande wegennet.’ Verder draagt de aanpassing bij aan het oplossen van leefbaarheids- en verkeersveiligheidsproblemen in Veldhoven, Valkenswaard, Waalre en Aalst. Er zijn dus ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ voor het project. Verder neemt Veldhoven een pakket aan maatregelen om het verlies aan natuur te compenseren. Deze compensatie is ook verplicht gesteld in het bestemmingsplan waarin dit project planologisch is geregeld. Er is ‘geen aanleiding om te twijfelen aan de effectiviteit van de compenserende maatregelen die in het compensatieplan zijn opgenomen’, staat in de uitspraak. Ook zijn de compensatielocaties groot genoeg. Daarmee is ook dat deel van de ADC-toets in orde.

‘Het is goed om te zien dat de Raad van State openstaat voor een ADC-toets waaruit de noodzaak van dit project blijkt’, reageert projectmanager Frank Aarts van Tauw. ‘Het verbod op het PAS heeft desastreuze gevolgen als de Raad van State geen alternatief biedt. Heel fijn dat we nu verder kunnen gaan werken aan een betere doorstroming van het verkeer naar ons bedrijventerrein De Run en enkele omliggende toplocaties’, zegt de Veldhovense wethouder Van den Oever. ‘Deze beslissing is heel belangrijk voor de bereikbaarheid van de Brainportregio en van Veldhoven in het bijzonder.’