De Nederlandse regering ambieert een aardgasloze omgeving in 2050. De ontwikkeling van collectieve warmtenetten gebaseerd op duurzame bronnen speelt hierbij een cruciale rol. De ondertekenaars hebben in ieder geval toegezegd een volledig duurzaam warmtenet in 2040 te verzorgen.

Die verduurzaming van de warmtebronnen is nodig, stelt Wilma Berends, programmaleider bij Natuur en Milieu: ‘Een groot deel van de huidige warmtenetten wordt nu nog gevoed door warmte afkomstig van gascentrales.’ Verschillende maatregelen worden de komende jaren getroffen om opgestelde doelen te bereiken. ‘De gascentrales moeten worden gesloten, er zijn voldoende mogelijkheden tot duurzame alternatieven’, zegt Berends.

Klimaatakkoord

Het Warmtepact ondersteunt de uitspraken in het klimaatakkoord. De betrokken partijen beseffen dat de doelen enkel behaald kunnen worden met hoge inzet. 'Om de groei naar 1,2 miljoen woningen met een aansluiting op een duurzaam warmtenet te realiseren, moeten warmtenetten als volwaardig alternatief worden beschouwd en meer bekendheid krijgen,' zegt Berends.

Een van de gestelde doelen binnen het Warmtepact is het verduurzamen van warmtenetten die meer dan 2.500 aansluitingen hebben. Een tweede doel is dat voor de woningen die aangesloten zijn (of worden) op een stadswarmtenet, de warmtebedrijven de CO2-uitstoot met gemiddeld 70% zullen doen afnemen ten opzichte van een huidige cv-ketel op aardgas. Mogelijke bronnen voor de duurzame warmtesector zijn aard-, zonne-, aqua- en restwarmte.

Duurzame warmte

Om inzicht te krijgen in het warmteverbruik zal vanaf 2021, voor ieder aangesloten huishouden een warmte-etiket beschikbaar worden gesteld. Met dit etiket kan worden nagegaan waar de warmte vandaan komt en hoeveel CO2-besparing dit heeft opgeleverd. Dit draagt bij aan het bewustzijn bij de huishoudens, stellen de deelnemers.

Volgens Berends zijn de doelen van het Warmtepact vooralsnog grote uitdagingen: ‘De meeste warmtenetten die nu gaan verduurzamen gaan over naar biomassa. Een populaire korte-termijnstap.’ Maar er zit schot in de zaak, meent Berends. Energie- en warmtemaatschappijen als Nuon en Eneco hebben al plannen: ‘Zij gaan biomassa als tijdelijke tussenstap gebruiken om vervolgens een groot deel van hun netten volledig op duurzame bronnen te laten berusten.’