Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer. De investering van de overheden wordt in sommige regio’s nog aangevuld met bijdragen van onder meer het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Met deze bijdrage aan de brede welvaart in de regio wil het Rijk zorgen voor een positieve impact op de samenleving en de inwoners.

Uiteenlopende investeringen

Elke regio kenmerkt zich door haar eigen kansen, kwaliteiten en opgaven. In het afgelopen half jaar zijn er, samen met de regio’s, plannen ontwikkeld om de volgende gebieden te versterken: Midden- en West Brabant, Den Haag Zuid West, het Groene Hart, Noord Nederland, de Achterhoek, Zuid- en Oost-Drenthe, Parkstad Limburg en Twente.

In de Achterhoek gaan overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen aan de slag voor een beter leef- en woonklimaat. De omslag naar kringlooplandbouw is hier een van de speerpunten, net als het aantrekken van arbeidskrachten van buiten de regio en het verduurzamen van woningen. Daarbij investeert de regio ook in een groene en veilige omgeving, bijvoorbeeld door leegstaand agrarisch vastgoed aan te pakken.

In de regio Zuid- en Oost-Drenthe komt er met behulp van de Regio Deal onder meer een HBO-Verpleegkunde opleiding in de regio. Dit maakt het makkelijker voor jongeren om voor een opleiding en carrière in de regio te kiezen. Ook komt er een proef in zes gemeenten gericht op het realiseren van duurzame en levensloopbestendige woningen, en komt er ‘zorg op maat’ voor de groeiende groep ouderen om hen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Daarnaast is in deze deal aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking.

De Regio Deals worden binnenkort ondertekend, waarna ze van start kunnen. De komende jaren gaan de regio’s aan de slag met verschillende opgaven en trekken hier op met verschillende departementen en partners uit de regio.

Regio Deals

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Een Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio om opgaven in de regio aan te pakken. Tot 2022 trekt het kabinet hier in totaal bijna € 1 miljard voor uit. De regio’s zorgen voor eenzelfde bedrag. De Regio Deals richten zich onder andere op verbetering van het woon-, leef- en vestigingsklimaat, duurzame verandering in voedselproductie en het bestrijden van criminaliteit. Daarmee versterken Rijk en regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.