Het College van Rijksadviseurs zoekt woonwijken aan de rand van stad en buitengebied, gebouwd in de jaren '60, ‘70 en ‘80. ‘Heel herkenbare woonwijken, waar veel mensen zich thuis voelen, maar die ook toe zijn aan een flinke opknapbeurt. We willen energiezuinige, betaalbare woningen en klimaatbestendige wijken; niet alleen eengezinswoningen, maar ook woningen die geschikt zijn voor het groeiend aantal ouderen en kleine huishoudens. En we willen dat het aangrenzende landschap onderdeel wordt van de wijk en dat de biodiversiteit wordt vergroot,’ schrijft het College in een persbericht.

‘De ruime opzet van deze wijken en de ligging aan het buitengebied zorgen ervoor dat deze wijken bij een andere inrichting veel kansen bieden om nieuwe oplossingen te vinden voor de belangrijke maatschappelijke vraagstukken van nu,’zegt Floris Alkemade, rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs, die vandaag het startsein gaf voor de prijsvraag. ‘Door meerdere maatschappelijke en ruimtelijke opgaven in samenhang te bekijken, ontstaan er kansen voor nieuwe oplossingen. En door opgaven slim te combineren is er winst te behalen, zowel voor de wijk als voor de bewoners.’

Ambitie en energie

Panorama Lokaal roept lokale partijen op die de ambitie en de energie hebben om met wijken aan de slag te gaan om een lokale coalitie te vormen en een locatie aan te melden. Zo’n coalitie bestaat minimaal uit een gemeente, een woningcorporatie en een derde partij. Ook grondeigenaren uit het buitengebied, energiebedrijven, zorginstellingen en andere betrokkenen kunnen zich bij de coalitie aansluiten. Bewoners worden actief bij het proces betrokken. De locaties die voor de prijsvraag worden geselecteerd, formuleren vervolgens samen met experts een uitdagende en op innovatie gerichte opdracht. Creatieve en multidisciplinaire ontwerpteams gaan hier in de tweede fase mee aan de slag. De tweede fase gaat begin 2020 van start.

Eerste twee locaties bekend

Tilburg Noord en Haarlem Schalkwijk zijn de eerste twee locaties die meedoen met Panorama Lokaal. De initiatiefnemers hebben de prijsvraag in samenwerking met deze twee locaties voorbereid. Beide locaties vormen een lokale coalitie met diverse partijen. Bewoners krijgen hierin een belangrijke rol. Naast deze twee locaties is er nog plek voor vijf andere locaties.

Wijkwethouder Mario Jacobs van Tilburg-Noord: 'Panorama Lokaal is voor ons de uitgelezen mogelijkheid om met betrokkenen partijen en bewoners samen op zoek te gaan naar de sleutel om de wijk op de juiste manier te verbinden met het aanliggende landschap. Hierbij zetten we nadrukkelijk in op het verbinden van de fysieke ontwikkeling met de sociale uitdagingen van de wijk als armoede en gezondheid, maar ook bredere maatschappelijke opgaven als energietransitie en klimaatadaptatie. Zo maken we Tilburg-Noord in meerdere opzichten weer ‘kloppend’.'

Aedes-voorzitter Marnix Norder: 'Huizen moeten van het gas af zodat de woonlasten van onze huurders omlaag gaan. En we willen meer betaalbare woningen bouwen. Daarom gaan we samen aan de slag om deze wijken klaar en leefbaar te maken voor de komende vijftig jaar. De prijsvraag Panorama Lokaal is een kans voor woningcorporaties om werk te maken van stadsvernieuwing. Van deze ervaringen kunnen alle wijken in Nederland, corporaties en hun bewoners profiteren.'

Inspiratiebron: Panorama Nederland

De inspiratiebron voor de prijsvraag is Panorama Nederland, een optimistisch toekomstbeeld van het College van Rijksadviseurs voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. Met dit panorama in gedachte willen de initiatiefnemers gemeenten, corporaties en andere (markt)partijen ondersteunen bij het creëren van de juiste condities en het stellen van de juiste vragen om een positieve impuls te geven aan de stadsranden. Ook het klimaatakkoord biedt veel aanknopingspunten voor deze prijsvraag.

Meer informatie en aanmelden
Op de website www.panoramalokaal.nl  staat de actuele informatie over deze prijsvraag. Hier vindt u het reglement met informatie over de procedure en voorwaarden voor deelname. Ook kunnen er vragen worden gesteld en is er de mogelijkheid om een locatie aan te melden.