De oorzaak ligt volgens de rekenkamer in het ontbreken van door de raad vastgesteld beleid waarin een duidelijke structuur in doelen, beleidsinstrumenten en middelen en een goede onderbouwing van de inzet van instrumenten is aangebracht. Het is volgens de rekenkamer onvoldoende duidelijk wat de doelen zijn van het gemeentelijke economisch beleid en het zou nauwelijks te controleren zijn of de gestelde doelen gerealiseerd worden.

Te vage termen

De doelen in het economisch beleid zijn volgens de rekenkamer soms vaag omschreven, zoals: ‘De koek moet groter’ en ‘Een forse kwaliteitsimpuls geven aan de branding en marketing van Den Haag’ zonder daarbij toe te lichten wat hiermee bedoeld wordt. Ook bevat het beleid volgens de rekenkamer veelal onduidelijke begrippen, die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Als voorbeeld hiervan draagt de rekenkamer de termen ‘citydressing’, ‘StartupDelta’, ‘fieldlabs’ en  ‘creatieve ecosystemen’ aan. Tenslotte is er volgens de rekenkamer geen duidelijke structuur in doelen, beleidsinstrumenten en middelen, waardoor niet duidelijk is welk geld wordt ingezet voor welke doelen.

Onduidelijk effect

In het economisch beleid en de verantwoording daarover wordt het volgens de rekenkamer daarnaast onvoldoende duidelijk of wat de gemeente doet ook werkelijk effect heeft. De gemeente zet bijvoorbeeld in op de vorming van economische ‘clusters’ waarbij soortgelijke bedrijven, toeleveranciers, overheden en andere instituten bij elkaar worden gebracht. In wetenschappelijke effectstudies zijn als gevolg van het stimuleren van de vorming van dergelijke clusters in het algemeen geen positieve effecten op economische groei of werkgelegenheid gevonden. De rekenkamer beveelt daarom aan om in het nieuwe economisch beleid en de verantwoording hierover beter aannemelijk te maken dat de instrumenten waarop wordt ingezet bijdragen aan het realiseren van de doelen.

Gemeente neemt aanbevelingen over

Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven dat gezien de ontwikkeling van een nieuwe economische visie, de timing van de rekenkamer goed is en dat de aanbevelingen ter harte en overgenomen worden. Voor de totstandkoming van de nieuwe economische visie heeft het college aan de raad laten weten dat voor de inzet op clusters een erkend bureau of kennisinstelling aan de hand van bewezen inzichten de werking ervan zal onderbouwen.