In heel Nederland zijn plannen voor ruim 100.000 woningen verborgen in zogenaamde stalled sites: plekken waar gebouwd mag worden maar waar dat om uiteenlopende redenen (nog) niet gebeurt. Onvoldoende bouwcapaciteit is het grootste probleem waardoor nieuwbouw niet van de grond komt. Dat is morgen niet opgelost, versnellen van de productie vraagt om nieuwe oplossingen. Stec Groep geeft vijf tips voor gemeenten met veel druk op de markt en voldoende planaanbod. Het opschalen van de productie is hier de grootste uitdaging. Lees het white paper Kansen voor Versnellen Woningbouw met daarin tips voor alle typen gemeenten van Stec Groep hier.

In gespannen woningmarkten is structureel behoefte aan extra woningen. Het vertalen van plannen naar productie heeft hier de hoogste prioriteit. Een capaciteitstekort is het grootste obstakel, er is tekort aan bouwmateriaal en bouwvakkers. Prioriteren van plannen en massa maken is wezenlijk om op korte termijn de productie draaiende te houden. Op lange termijn is het zaak de bouwproductie te continueren, zodat ook op lange termijn productie blijft gewaarborgd.

 1. Turbo op beste plannen. Zet vol in op grootschalige plannen (ook op uitleglocaties) en op projecten met woningen die optimaal doorstroming bevorderen. Dat betekent massa maken enerzijds, en optimaal vraaggericht bouwen anderzijds. Met levensloopbestendige woningen en middenhuur creëert u de langste verhuisketens, brengt u de doorstroming op gang en lost u de proppen in de woningmarkt op. Zet andere plannen in de koelkast. Wacht niet op vertraagde projecten die opstopping in de productieketen veroorzaken. Dit vraagt om flexibiliteit in de woningbouwprogrammering. Door te kiezen wordt de beperkte capaciteit bij bouwers en overheden gerichter en effectiever ingezet.
   
 2. Verkort doorlooptijd met conceptbouw. Conceptbouw wordt grotendeels fabrieksmatig gerealiseerd en is daardoor minder arbeidsintensief. Daarmee verlaagt u de druk op de bouwcapaciteit en maakt u een hoger productietempo mogelijk. Conceptbouw is geen maatwerk, de differentiatie is beperkt. Massa maken staat centraal. Voorkom stapeling van voorwaarden en beperk maatwerk tot het minimum. Alleen dan is conceptbouw een doelmatig instrument om het aanbod van woningen in uw gemeente snel te vergroten.  Met conceptbouw kunt u massa maken.
   
 3. Integrale mobiliteitsbenadering vergroot haalbaarheid projecten. (Te) hoge parkeernormen vormen een financieel struikelblok bij (vooral binnenstedelijke) projecten. In praktijk blijken gehanteerde normen vaak hoger dan nodig, met leegstand tot gevolg. Opbrengsten van parkeerplaatsen wegen daardoor niet meer op tegen de ontwikkelkosten. Kies daarom voor een integrale mobiliteitsbenadering met ruimte voor maatwerk. Bijvoorbeeld door op HOV-plekken een lagere parkeernorm mogelijk te maken of door deelauto’s/deelfietsen toe te staan als vervanger voor parkeerplaatsen bij centrum-stedelijke projecten of transformaties.
   
 4. Verbind bouwtermijn aan vergunning. Hoge marktdruk en stijgende prijzen kunnen tot de perverse prikkel leiden bij marktpartijen om bouwprojecten uit te stellen. Wees hierop berekend door afspraken te maken over de bouwtermijn. Leg dit bijvoorbeeld vast in de bouwvergunning. Zo waarborgt u dat binnen afzienbare tijd gebouwd wordt.
   
 5. Borg continue productie met anticyclisch beleid. Ga langdurige samenwerkingen aan met ontwikkelaars/bouwers en corporaties (driehoek) om de bouwstroom te continueren. Bijvoorbeeld door bouwplannen met minder prioriteit te faseren en/of later op de markt te brengen. Zo waarborgt u de bouwproductie in economisch mindere tijden en geeft u bouwers de zekerheid van een gevulde portefeuille op lange termijn.