De provincie Utrecht heeft een structurele overcapaciteit aan kantoorruimte, waardoor zelfs met de economische groei van dit moment te veel kantoorruimte leeg staat. Volgens adviesbureau Sweco verschilt de leegstand afhankekijk van de ligging, locatiekenmerken en de kwaliteit van de kantoorgebouwen, maar het gemiddelde percentage van de kantoren dat in de provincie Utrecht leegstaat loopt op. Toch bieden gemeenten in hun bestemmingsplannen nog steeds veel ruimte aan het bouwen van nieuwe kantoren.  

Het Provinciaal Inpassingsplan moet hier wat aan doen. ‘Met een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Kantoren stemt de provincie de nieuwbouw af op de behoefte in de hele regio,’ zegt gedeputeerde Mirjam Maasdam. Het plan heeft betrekking op locaties binnen tien Utrechtse gemeenten: Amersfoort, Bunschoten, De Ronde Venen, Houten, Leusden, Stichtse Vecht, Utrecht, Veenendaal, Woerden en Zeist. De overige gemeenten in Utrecht hebben geen overcapaciteit voor nieuwbouw van zelfstandige kantoren.

Reductie planologische overcapaciteit op drie manieren

De reductie van planologische overcapaciteit is in het Provinciaal Inpassingsplan op drie verschillende manieren geregeld. Gedeputeerde Maasdam: ‘Uitgangspunt is dat we in Utrecht alleen nieuwe kantoren bouwen waaraan behoefte is en waar dit niet leidt tot meer leegstand.’

  1. Locaties waarbij sprake is van een brede dan wel exclusieve kantoorbestemming en waarbij de kantoornieuwbouwmogelijkheden gedeeltelijk worden gereduceerd. Voor die situaties noemt het inpassingsplan het maximale aantal m2 bruto vloeroppervlak aan zelfstandige kantoren dat nog mag worden gerealiseerd in de periode tot en met 2027;
  2. Locaties waarbij sprake is van een brede bestemming en waarbij de kantoornieuwbouwmogelijkheden geheel wordt gereduceerd. Voor die situaties zondert het inpassingplan de bouw van kantoren uit van de bestaande bestemmingen en planregels;
  3. Locaties waarbij sprake is van een exclusieve kantoorbestemming en waarbij de kantoornieuwbouwmogelijkheden geheel worden gereduceerd. Voor die situaties kent het inpassingplan een nieuwe bestemming aan de betreffende gronden toe.

Overcapaciteit

In 2014 stelden Provinciale Staten de Provinciale Aanpak Kantorenleegstand vast, bedoeld om nieuwe bestemmingen te vinden voor leegstaande kantoren en de planologische overcapaciteit te verminderen. Twee jaar later volgde de Thematische Structuurvisie Kantoren. Daarin kondigden Provinciale Staten al aan dat de nieuwbouwmogelijkheden zouden worden teruggebracht door middel van een inpassingsplan.