Na het besluit om de gaswinning te beëindigen moet het Nationaal Programma Groningen ervoor zorgen dat Groningen een toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft met behoud van de eigen identiteit waar het goed wonen, werken en recreëren is. De regio en het kabinet hebben vandaag afspraken gemaakt over de hoofdlijnen en de financiering van het nationaal programma. In de komende maanden zullen de overheden samen met burgers, bedrijven en organisaties in de regio met concrete projecten verder invulling geven aan het toekomstperspectief voor Groningen. Het bedrag van 1,15 miljard euro wordt daarbij aangevuld met cofinanciering vanuit andere publieke en private middelen.

Drie onderdelen

Het nationaal Programma Groningen bestaat uit drie onderdelen:

1. Groningse kracht en trots. Dit onderdeel gaat over toekomstbestendig wonen in een aantrekkelijke omgeving met voldoende voorzieningen. Welzijn, leefbaarheid, leefomgeving en gezondheid staan centraal. 

2. Groningse natuur, energie en klimaat. Dit onderdeel richt zich op de energietransitie door bijvoorbeeld het ontwikkelen van duurzame energieproductie en het verduurzamen van de lanbouw De ambitie is dat Groningen ook andere delen van het land van duurzame energie blijft voorzien.. 

3. Groningse economie en arbeidsmarkt is gericht op het creëren van een toekomstbestendige regionale economie door het stimuleren van innovatie en kansrijke sectoren. Belangrijk daarbij zijn bereikbaarheid en de aansluiting van werk en vaardigheden.

Het nationaal programma is geen blauwdruk, maar een uitnodiging aan inwoners van de regio om zelf de regie te voeren op de toekomst van Groningen. De regio en het kabinet daarom een beroep op burgers, bedrijven, en maatschappelijke instellingen in Gronignen om een bijdrage te leveren aan de uitwerking van het toekomstperspectief. Onder leiding van kwartiermakers worden zij de komende maanden nauw betrokken bij de uitwerking van het programma.

Vooruitlopend daarop nemen regio en kabinet binnenkort een besluit over een aantal projecten waarmee reeds dit jaar gestart kan worden. Hiervoor is 50 miljoen euro beschikbaar uit het totaalbudget. Zo wordt er mogelijk geld vrijgemaakt voor het trainen van wijkteams voor ondersteuning bij sociale, mentale en gezondheidsklachten als gevolg van aardbevingen. Daarnaast wordt gekeken naar een investering in een testcentrum voor waterstof en komt er mogelijk geld voor verbetering van de leefbaarheid en voor erfgoedpanden in Overschild. Ook gaat mogelijk het plafond van de Regionale Investeringssteun Groningen omhoog voor extra investeringen gericht op vergroening van de industrie en de chemie.

Bron: Rijksoverheid, 5-10-2018