De komende tijd neemt het kabinet de tijd om de onderwerpen uit te werken met medeoverheden, burgers en maatschappelijke partijen. Dit schrijft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een nieuwsbericht. 

Het eerste onderwerp dat vooruitlopend op de Omgevinsvisie politieke richting vraagt is energietransitie. Energievoorzieningen moeten verduurzaamd worden en er moet geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie en geothermie. 

Daarnaast is verstedelijking een onderwerp dat aandacht vraagt. Jaarlijks moeten er ca. 75.000 woningen worden bijgebouwd op plekken waar de vraag groot is. Het is, volgens het ministerie van BZK, belangrijk dat deze plekken goed bereikbaar zijn.

Tot slot landbouw. De land- en tuinbouw worden onderdeel van een circulair voedelsysteem, waarin de grondgebondenheid van de landbouw wezenlijk is, landbouw en natuur elkaar versterken en de cultuurhistorische waarden van het landschap behouden blijven. 

Urgente onderwerpen

Het ministerie van BZK schrijft dat deze ontwikkelingen grote impact hebben op onze leefomgeving. Soms staan ze op gespannen voet met elkaar en andere ontwikkelingen. Het kabinet wil meer woningen bouwen, de bereikbaarheid op orde krijgen en tegelijkertijd meer groen realiseren. Ook wil het kabinet kringlooplandbouw en is er tegelijkertijd meer ruimte nodig voor meer windmolens op zee maar ook op land om onze energieopwekking te verduurzamen. Daarom wil het kabinet meer ruimte maken door de opgaven in samenhang op te pakken. Dat kan door slim te combineren, bijvoorbeeld door zonnepanelen op daken of op geluidsschermen langs snelwegen. 

Het kabinet wil met de Nationale Omgevingsvisie richting geven waar dat wordt gevraagd of noodzakelijk is, maar ook ruimte geven aan (regionaal) maatwerk om de identiteit van Nederland te versterken. 

Het kabinetsperspectief is een voorloper van de Nationale Omgevingsvisie. Deze visie over alle aspecten die nationaal in de leefomgeving van belang zijn, wordt naar verwachting begin 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Voor meer informatie over de Nationale Omgevingsvisie zie http://www.denationaleomgevingsvisie.nl.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken, 5-10-2018