De provincie wil daarmee bewerkstelligen dat nieuwbouw van kantoren alleen plaatsvindt op toekomstbestendige locaties en dat er bovendien geen onnodige nieuwbouw plaatsvindt wanneer de bestaande voorraad in ruimte kan voorzien.

'Het tegengaan van kantorenleegstand bevordert de binnenstedelijke kwaliteit. We maken zo optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en behouden onze waardevolle landschappen. Dit draagt bij aan een gezonde kantorenmarkt en versterkt ons aantrekkelijk vestigingsklimaat”, aldus gedeputeerde Mirjam Maasdam.

Het ontwerp-inpassingsplan ligt met ingang van 9 augustus ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl, in het Huis voor de Provincie en de gemeentehuizen van betreffende gemeenten.

Kantorenaanpak: twee sporen

De provincie Utrecht heeft, ook met de doorzettende economische groei, nog steeds te veel kantoorruimte. Daar bovenop is er nog te veel capaciteit beschikbaar in bestemmingsplannen voor nieuw te bouwen kantoren. Daarom hebben Provinciale Staten in 2014 de Provinciale Aanpak Kantorenleegstand vastgesteld. Deze aanpak is enerzijds gericht op transformatie en herbestemming van bestaande (leegstaande) kantoorgebouwen.

Aan de andere kant wordt gestuurd op het verminderen van nieuwbouwmogelijkheden in bestemmingsplannen; planologische overcapaciteit. Dit laatste spoor is ingezet met de Thematische Structuurvisie Kantoren van februari 2016. In deze structuurvisie hebben Provinciale Staten aangekondigd op welke plekken in de provincie nieuwbouwmogelijkheden worden teruggebracht. Met het inpassingsplan, dat naar verwachting eind dit jaar definitief kan worden vastgesteld, wordt voorkomen dat er te veel zelfstandige kantoren worden bijgebouwd. De resterende nieuwbouwmogelijkheden sluiten daarmee beter aan op de bestaande behoefte.

Reductie planologische overcapaciteit op 3 manieren

Zoals beschreven heeft het inpassingsplan alleen betrekking op de reductie van plancapaciteit die de nieuwbouw van zelfstandige kantoren mogelijk maakt. De reductie van planologische overcapaciteit is in dit inpassingsplan geregeld op drie verschillende manieren.

  1. Locaties waarbij sprake is van een brede dan wel exclusieve kantoorbestemming en waarbij de kantoornieuwbouwmogelijkheden gedeeltelijk wordt gereduceerd. Voor die situaties noemt het inpassingsplan het maximale aantal m2 bruto vloeroppervlak aan zelfstandige kantoren dat nog mag worden gerealiseerd in de periode tot en met 2027. Deze maxima vormen na inwerkingtreding van het inpassingsplan een aanvullende beperking op de planregels van bestemmingsplannen en beheersverordeningen die kantorenbouw mogelijk maken en waaraan aanvragen voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een kantoorgebouw getoetst moeten worden;
  2. Locaties waarbij sprake is van een brede bestemming en waarbij de kantoornieuwbouwmogelijkheden geheel wordt gereduceerd. Voor die situaties zondert het inpassingplan de bouw van kantoren uit van de bestaande bestemmingen en planregels;
  3. Locaties waarbij sprake is van een exclusieve kantoorbestemming en waarbij de kantoornieuwbouwmogelijkheden geheel worden gereduceerd. Voor die situaties kent het inpassingplan een nieuwe bestemming aan de betreffende gronden toe.

Ontwerp Inpassingsplan Kantoren

Het ontwerp “Inpassingsplan “Kantoren” heeft betrekking op gronden gelegen in de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, De Ronde Venen, Houten, Leusden, Stichtse Vecht, Utrecht, Veenendaal, Woerden en Zeist. Het ontwerp-inpassingsplan wordt nu ter inzage gelegd in het Huis voor de Provincie en de gemeentehuizen van betreffende gemeenten, met ingang van 9 augustus 2018 gedurende zes weken.

Lees ook: Van woningbouwplan naar ontwikkeling in 100 dagen, Utrecht doet het