Het levert te weinig schaduw op en, nog belangrijker, te weinig verkoelende verdamping. Er is pas sprake van koeling met daling in temperatuur bij grote bomen. Eén grote volgroeide Linde staat ongeveer gelijk aan 10 airco’s!

Om koeling door groen in de openbare ruimte te bereiken, is daarom op wijkniveau een park een vereiste. Een park met grote bomen biedt robuust groen en verkoeling voor mens én dier. 

Meer gemeenschappelijk groen

Met de groei en de verdichting van het stedelijk gebied staan we voor de uitdaging om slim met de weinige ruimte om te gaan en ook keuzes te maken voor meer gemeenschappelijk groen, bijvoorbeeld door:

  • de ruimte voor openbaar groen zoveel mogelijk samen te voegen;
  • de ruimte voor bovengronds parkeren te verminderen ten gunste van groen (en zo mogelijk daaronder parkeergelegenheid);
  • bij nieuwe wijken, ook meer mandelig beheerd particulier groen te creëren (ten koste van particulier tuinbezit);
  • bij de aanplant bomen te nemen die aanmerkelijk groter en ouder zijn dan thans de regel is (circa 15 jaar i.p.v. 8 jaar). Er wordt dan eerder effect bereikt tegen overigens lagere beheerskosten (www.ruyteninstituut.nl).

Hoe nu te werk te gaan bij de verdere verstedelijking? Uit eigen ervaring weet ik dat met burgerparticipatie veel bereikt kan worden. Onder burgers zit veel kennis en motivatie om te werken aan de eigen wijk. Zo heb ik in Haarlem in het project “Wijk op Groen”  mensen enthousiast zien werken aan oplossingen in de sterk versteende oude wijk de Vijfhoek.

Het is voor de gemeentelijke overheid zaak vooral mee te denken en aan te geven waar kansen liggen. Maar groen in de stad is niet onomstreden. De concurrentie op de schaarse ruimte is groot. Gemeentelijke regie is daarom ook onontbeerlijk.

Hans Olsthoorn
hans@proquint.com