In het manifest Naar een Nieuw Nederland roepen de decentrale overheden het Rijk op tot het ontschotten van beleid en middelen en tot het op één lijn krijgen van departementen. Fleur Gräper (IPO) Gerdo van Grootheest (VNG) en Dirk-Siert Schoonman (UvW) overhandigden het manifest namens de koepels.  

Integrale aanpak vergt nieuwe manier van samenwerken

Volgens de aanbieders van het manifest zullen de fysieke en sociale leefomgeving in Nederland de komende decennia aangrijpend veranderen. De drijvende krachten achter deze veranderingen zijn volgens hen transities in de energievoorziening, de landbouw, wonen, werken en mobiliteit en klimaatadaptatie.

De integrale aanpak van de opgaven in stad en regio vragen een nieuwe manier van samenwerken tussen overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners waarbij het Rijk actief meedoet, aldus de aanbieders.

6x oproep aan minister Ollongren

  • Gemeenten, provincies en waterschappen roepen de minister op om bij de NOVI verder te kijken dat het huidige Regeerakkoord en een wenkend langetermijnperspectief te schetsen voor Nederland. Daarbij moeten scherpe doelen worden gesteld voor zowel de lange termijn, 2050, als voor de middellange termijn, 2030.
  • Daarnaast vragen ze de minister zich via de NOVI in te zetten voor een transformatiefonds voor de financiering van onrendabele toppen voor zowel binnenstedelijke transformatie als woon- en leefbaarheidsopgaven in de krimpgebieden
  • Ook pleiten de aanbieders voor ontschotten van middelen in het mobiliteitsfonds
  • De energietransitie legt volgens de decentrale overheden groot beslag op de ruimte. Niet alleen voor opwekking, maar ook voor transport en opslag. De keuzes moeten volgens de aanbieders dus zoveel mogelijk in een bottom up proces in de regio worden gemaakt. In het Klimaatakkoord moeten volgens hen afspraken worden gemaakt over het opstellen van Regionale Energie Strategieën (RES-en) die een ruimtelijke vertaling krijgen in de NOVI
  • De decentrale overheden stellen dat de huidige transities grensoverschrijdend zijn. Zij roepen dus op tot een internationaal blikveld en tot het benutten van internationale netwerken voor oplossingen en kansen voor de transities.
  • Volgens de aanbieders van het manifest moeten het menselijke en het sociale aspect niet vergeten worden. Sociaal en fysiek zijn volgens hen niet los van elkaar te zien en gezien de huidige transities valt er op het gebied van mensen en gemeenschappen dus veel winst te halen.

Hoofdlijnenbrief

Op dit moment werkt minister Ollongren aan de Hoofdlijnenbrief van de NOVI, die na de zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De planning is dat de Ontwerp NOVI eind dit jaar gereed zal zijn. Gemeenten, provincies en waterschappen willen de NOVI in gezamenlijkheid verder invullen en werken aan ‘een langjarig gelijkwaardig partnerschap met het Rijk dat is gericht op het handelen als één overheid.’

Het volledige manifest vindt u hier