Nederland staat de komende jaren voor omvangrijke opgaven op het gebied van energie en klimaat, mobiliteit en verstedelijking. De initiatiefnemers van de Nieuwe Kaart stellen dat deze opgaven grote impact op de beperkte ruimte in Nederland hebben. 

Tegelijkertijd worden er voortdurend nieuwe plannen gemaakt: van woningbouw tot zonneweides en van de transformatie van een bedrijventerreinen tot de aanleg van nieuwe natuur. Een overzicht van al deze plannen en het stadium waarin zij zich bevinden ontbreekt.

‘Stel je voor hoe handig het zou zijn als we één verzamelplaats zouden hebben voor alle informatie over geplande ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Een portaal waarin je in één oogopslag inzicht krijgt in welke plannen er zijn op het gebied van wonen, werken, water, natuur, infrastructuur,’ stelt de stichting.

De Nieuwe Kaart 2010

Tot 2010 bestond de Nieuwe Kaart van Nederland. Deze Nieuwe Kaart van Nederland was een landelijke database van geplande ruimtelijke ontwikkelingen en functionele veranderingen. De Kaart richtte zich op toekomstige ontwikkelingen; nieuwe plannen werden continu opgevraagd en gerealiseerde plannen werden verwijderd van de Nieuwe Kaart. In 2010 is het updaten van de Nieuwe Kaart gestopt, omdat het toenmalig ministerie van VROM de enige geldschieter was en dat geld destijds niet meer op kon brengen.

Nieuwekaart.nl

Rijksadviseur Daan Zandbelt heeft het initiatief genomen om de Nieuwe Kaart nieuw leven in te blazen. Samen met Hans van der Reijden (RIGO) en Jesper van Loon (Provincie Zuid-Holland) heeft hij de Stichting ‘De Nieuwe Kaart van Nederland’ opgericht.

Het doel van de stichting is het objectief in kaart brengen en ontsluiten van alle geplande ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. De Nieuwe Kaart van Nederland is volgens de stichting significant anders dan het platform www.ruimtelijkeplannen.nl, waarin staat wat er nu volgens het bestemmingsplan juridisch mogelijk is – zachte, geplande ontwikkelingen waar vaak nog een bestemmingsplanwijziging voor nodig is zijn niet zichtbaar.

De eerste stap naar de kaart is inmiddels gezet: de reeds bestaande systemen voor woningbouwplanmonitoring zijn samengevoegd in één kaart op www.nieuwekaart.nl. Dit levert voor het eerst sinds 2010 weer een up-to-date landelijk beeld op van openbare, harde én zachte woningbouwplannen in Nederland. Maar de Nieuwe Kaart heeft volgens de stichting een breder doel dan alleen wonen: ‘Alle geplande veranderingen in het ruimtegebruik horen hier een plek in te krijgen.’

Bouwen aan de nieuwe Nieuwe Kaart

Anders dan de oude Nieuwe Kaart is deze nieuwe versie een verzamelpunt van elders gegenereerde informatie. Veel digitale informatie over toekomstige geplande ruimtelijke ontwikkelingen is vaak al (versnipperd) beschikbaar. Dit maakt dat voor de Nieuwe Kaart geen nieuw landelijk inventarisatie-instrument nodig is, maar dat deze gebruik kan maken van reeds bestaande (decentrale) bronnen.

Volgens de stichting is de vervolgstap dan ook om de Nieuwe Kaart verder door te ontwikkelen, enerzijds door partijen aan te moedigen om informatie openbaar te delen en daarmee de laag met woningbouwplannen landsdekkend te maken en anderzijds door de kaart uit te breiden met andere geplande veranderingen in het ruimtegebruik zoals nieuwe werklocaties, duurzame energie, infrastructurele ingrepen, recreatie en nieuwe natuur.

‘Zo kan de Nieuwe Kaart een instrument worden om het (samen)werken aan integrale opgaven in de leefomgeving te bevorderen, bijvoorbeeld voor het opstellen van een omgevingsvisie.’

‘Doe mee!’

Stichting De Nieuwe Kaart van Nederland en het College van Rijksadviseurs roepen potentiële gebruikers en iedereen die over relevante informatie beschikt op om een bijdrage te leveren en gezamenlijk ‘de Nieuwe Kaart tot een succes te maken.’

‘Allereest roepen we alle gemeenten en provincies op om geen witte vlek op de kaart te blijven en uw plannenmonitor voor woningbouw aan te sluiten op de Nieuwe Kaart. Gemeenten die al zijn aangesloten bij Planmonitor Wonen of Plancapaciteit Noord-Holland kunnen een bijdrage leveren door hun plannen zo veel mogelijk op ‘openbaar’ in het systeem te zetten. Provincies zouden gemeentes hiertoe actief kunnen motiveren.’

Ook andere gebruikers zoals waterschappen, netpartijen en semioverheden kunnen een bijdrage leveren. ‘Heeft u beschikking over of suggesties voor mogelijke datasets die extra lagen, naast woningbouwplannen, aan de kaart kunnen toevoegen? Neem dan vooral contact op!’

Meer informatie over hoe uw gemeente ook op de kaart kan komen vindt u op de website van De Nieuwe Kaart, waar u ook de kaart kunt bekijken.

Ook interessant: Navigator 2.0 helpt provincies bij Omgevingswet