Wateroverlast door extreem weer komt steeds vaker voor, stelt de Unie van Waterschappen. De afgelopen week is Nederland getroffen door hoosbuien met grote schade en overlast tot gevolg. De weersomstandigheden die we voor 2050 verwachtten, treden nu al op, aldus de Unie.

In een persbericht schrijven zij: ‘De hevige buien van deze week zijn een ernstige voorbode van wat ons te wachten staat. Snelle maatregelen om schade door wateroverlast en langdurige droogte te voorkomen zijn nodig. Analyses laten zien dat als er niets wordt gedaan, we tot 2050 ruim 71 miljard euro schade tegemoet kunnen zien.’

'Aanpak wateroverlast moet worden versneld'

Een klimaat met steeds meer extremen vraagt volgens de Unie om aanpassingen in de inrichting van Nederland. Zo is het volgens de organisatie nodig dat water meer ruimte krijgt, onder meer door meer groen en tijdelijke opslag in steden en dorpen. Daarnaast is het volgens de organisatie  belangrijk dat bij bouwplannen rekening wordt gehouden met klimaatverandering en water en dat er in het landelijk gebied voldoende waterbergingen zijn. De Unie van Waterschappen stelt: ‘Omdat de realiteit eist dat deze maatregelen versneld worden ingevoerd en opgepakt is extra geld nodig.’

De gemeenten, provincies en waterschappen luiden hier al sinds 2016 de noodklok over bij het kabinet. Met de komst van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie heeft de deltacommissaris namens alle partijen een voorstel gedaan voor een pakket aan maatregelen. De minister heeft hiermee ingestemd en ook met de komst van het Interbestuurlijk Programma onderschreef het kabinet de urgentie van klimaatadaptatie. De in het programma toegezegde financiële impuls om in alle gemeenten de aanpak te versnellen bleef tot op heden echter uit.

Reactie Unie van Waterschappen

Hans Oosters, voorzitter Unie van Waterschappen: “Voor gemeenten, provincies en waterschappen is het tot op heden onduidelijk of het Rijk invulling zal geven aan de toezegging dat al vanaf dit jaar financieel wordt bijgedragen aan de oplossing van dit grote en groter wordende maatschappelijke vraagstuk. De eerste plannen zijn sinds september 2017 klaar, het is nu tijd dat de schop de grond in gaat.”