Onder gemengd wonen verstaat dit onderzoek mensen die doelbewust samenwonen, contact onderhouden en gezamenlijke activiteiten ondernemen. Het gaat hierbij om reguliere bewoners die samenwonen met bijvoorbeeld ex-daklozen en studenten die samenwonen met jongeren met een verstandelijke beperking.

De vijf belangrijke lessen

  1. De gemengde woonprojecten kunnen preventief werken: door de sociale controle van medebewoners kan terugval of overlast vroeg worden vastgesteld.
  2. Ten tweede is er mogelijkheid tot sociale interactie tussen groepen die normaliter niet met elkaar in contact zouden komen.
  3. Ten derde kan het bijdragen aan zelfstandig wonen van mensen die voorheen in een opvang woonden.
  4. Ten vierde levert het woonproject woningen op voor starters.
  5. Tot slot kan het project bijdragen aan het draagvlak in de buurt en wijk, stelt Portaal.

Sociaal beheermodel

Het blijkt dat een sociaal beheermodel van groot belang is. In dit model wordt er rekening gehouden met de onderhoud van het complex, beheer van de omgeving, het organiseren van activiteiten en het selecteren van nieuwe bewoners. Het is belangrijk dat bewoners zelf actief deelnemen aan het beheer van het woonproject. Uit het project van Portaal blijkt dat het belangrijk is dat er bewoners zijn die het voortouw nemen en de activiteiten organiseren en medebewoners actief betrekken bij de activiteiten.

Het idee van de projecten is de herintegratie van mensen die aanvankelijk in opvangtehuizen werden geplaatst en werden begeleid. Men hoopt met deze projecten de instelling 'Not In My Backyard' te veranderen in 'Welcome In My Backyard'. Ook is er gekeken of het gemengd wonen bijdraagt aan het welbevinden van de (kwetsbare) burgers.

Duitsland
Mehrgenerationenhauser in Duitsland.
In Duitsland komt gemengd wonen met ouderen regelmatig voor.

Meerdere perspectieven

Belangrijk is dat dit onderzoek heeft gekeken naar de perspectieven van zowel projectleiders, initiatiefnemers, bestuurders en bewoners. Op deze manier zijn alle perspectieven meegenomen en is er een breed beeld geformuleerd van gemengd wonen.

Portaal stelt dat gemengd wonen bewoners van nodige behoeftes voorziet, zoals het geaccepteerd voelen en gezien worden. Ook blijkt dat reguliere bewoners veel belang hechten aan leren van mensen die 'anders' zijn. Wel blijkt dat de buurten bestaan uit actieve en inactieve bewoners. Niet alle bewoners doen even actief mee in de buurt. Een vereiste van wonen in de buurt is namelijk dat men actief meedoet aan activiteiten.

Kanttekeningen

Ook blijkt dat sommige verschillen in de belevingswereld kunnen leiden tot onbegrip voor elkaar. Daarnaast speelt het probleem van privacy een probleem; de vraag is hoeveel informatie wordt gegeven over de nieuwe buren en wanneer die informatie wordt gegeven. Te laat informeren kan problemen opleveren, maar te vroeg kan juist stigmatiserend werken, blijkt uit het onderzoek van Portaal. In het onderzoek van portaal is nog niet gekeken naar andere vormen van gemengd wonen, zoals mensen met verschillende sociaaleconomische of etnische achtergronden.