De Brabantse Omgevingsvisie geeft antwoord op de vraag hoe de Brabantse leefomgeving er in 2050 uit zou moeten zien. En waar we in 2030 tenminste moeten staan om die langetermijndoelen te halen. De visie benoemt daarbij een aantal hoofdopgaven:

  • De basis op orde: veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit zijn van essentieel belang om goed te kunnen wonen, werken en leven in Brabant.
  • Brabantse energietransitie: om Brabant op termijn energieneutraal te maken moet minder energie gebruik worden en moet meer duurzame energie opgewekt worden.
  • Klimaatproof Brabant: als gevolg van klimaatverandering krijgen Brabant meer extremen in temperatuur en neerslag. Dit heeft gevolgen voor hoe de leefomgeving wordt vormgeven.
  • Slimme netwerkstad: de manier waarop men zich verplaatst verandert en Brabanders stellen andere eisen aan steden. Dit heeft gevolgen voor hoe het netwerk van steden en dorpen functioneert en verder vorm krijgt.
  • Concurrerende, duurzame economie: Brabant wil een top kennis- en innovatieregio blijven, waarbij de omslag naar een verregaande circulaire economie wordt gemaakt en waarbij digitalisering steeds belangrijker wordt

Tour de Brabant

De provincie maakte de Brabantse omgevingsvisie in nauwe samenspraak met mensen en organisaties die zich betrokken voelen bij de Brabantse leefomgeving. Het voorontwerp van de omgevingsvisie legde in de eerste drie maanden van 2018 een tour door Brabant af.

Bekijk hieronder de video waarin wordt ingegaan op de totstandkoming van de omgevingsvisie. Tekst gaat verder onder de video. 

Tijdens verschillende bijeenkomsten werd het voorontwerp tegen het licht gehouden: zijn de opbrengsten uit de eerdere bijeenkomsten goed vertaald? En sluit de Brabantse visie aan op regionale visies, de Nationale Omgevingsvisie en de visies van de Brabantse gemeenten die eerder zijn opgesteld, of nog in wording zijn? Met alle inbreng uit de Tour de Brabant is het voorontwerp verder uitgewerkt en aangescherpt tot de ontwerp omgevingsvisie, die op 24 april door GS is vrijgegeven voor inspraak. 

Inzage

De Brabantse omgevingsvisie ligt van 1 mei tot en met 30 juni ter inzage via http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl. Ook is de omgevingsvisie in te zien in het provinciehuis en in Brabantse gemeente- en waterschapshuizen. Gedurende deze periode kan een ieder een zienswijze indienen. Als de inspraakreacties zijn verwerkt, zijn Provinciale Staten in november 2018 aan zet voor de vaststelling van de Brabantse omgevingsvisie. Daarna volgt een doorvertaling in een Omgevingsverordening en omgevingsprogramma’s. Tot die zijn vastgesteld blijven bestaande beleidsplannen voor natuur, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en milieu en water van kracht.

Andere belangrijke informatie over de Omgevingswet: En dan nu: perspectiefgebieden!