Meer weten? Op het debatseminar 'Waar bouwen we in de stadsregio?' licht Sjors de Vries van RUIMTEVOLK de Zwolse aanpak nader toe. Er zijn nog plaatsen vrij!

De ‘Zwolse aanpak’ moet resulteren in de bouw van 400 extra huizen tot 2020 bovenop de reeds geplande bouw van 1.200 woningen, verregaande verduurzaming en een evenwichtige verdeling van verschillende woningtypen en prijsklassen over de hele stad.

De ‘Agenda voor een vitale en moderne woonstad Zwolle’ dat het Zwols Concilium* (zie kader onder) afgelopen donderdag aanbod aan burgemeester Henk Jan Meijer en de Overijsselse gedeputeerde Monique van Haaf, voorziet verder in het omzetten van zachte plancapaciteit naar harde binnenstedelijke plancapaciteit waardoor ruimte ontstaat voor nog eens 750 huizen.

Betrokkenen spreken van ‘een aanvalsplan om de kansen voor kopers en huurders op de vastgelopen woningmarkt te vergroten en de aantrekkende woningmarkt als vliegwiel in te zetten voor binnenstedelijke transformatie en verduurzaming.’

‘Wij zien het als onze taak om voor bestaande en nieuwe Zwollenaren komende jaren de juiste woningen op de juiste plekken te realiseren. We willen samen de schouders blijven zetten onder de ongedeelde en inclusieve stad waar we zo trots op zijn. Het is daarbij belangrijk om te werken vanuit een gezamenlijke visie en agenda’, zegt Frans Holleman, directeur regio Noord–Oost & Midden bij gebiedsontwikkelaar BPD.

Niet tornen aan bestaande grenzen

De deelnemers aan het Concilium willen niet alleen het bouwtempo verhogen, maar spreken eveneens de ambitie uit om tot 2027 netto 6.000 woningen te realiseren. Daarbij wordt niet getornd aan bestaande stadsgrenzen. ‘Tot 2030 groeien we nog demografisch. Daarna is de rek er wel uit. Bovendien verandert de bevolkingssamenstelling. De helft van de bevolking is in 2030 ouder dan 50 jaar', benadrukt directeur-bestuurder Evert Leideman van deltaWonen.

Dat betekent volgens de corporatiedirecteur dat er niet nog een keer een wijk als Stadshagen (met 30.000 huizen, red.) nodig is, wél dat de vraag naar woningtypen en woonmilieus verandert. Daarom is in het Concilium tevens afgesproken dat de bestaande woningvoorraad en wijken fasegewijs worden verbeterd en verduurzaamd.

Inclusieve stad

Naast Co2-doelstellingen heeft de duurzame ambitie ook een belangrijke sociale component. Leideman: ‘Zwolle is in vele opzichten een inclusieve stad en dat willen we graag zo houden. Wij houden daarom vast aan het uitgangspunt van 30 procent sociale huur/goedkope koop, 40 procent middenhuur en 30 procent duurdere koop. Er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor de gemeente om de verleiding te kunnen weerstaan om grond te vergeven aan de hoogste bieder. Wij willen, op het niveau van de wijk, een gemêleerde stad blijven.

Leideman spreekt daarom ook de verwachting uit dat de gemeente met een gedifferentieerder grondprijsbeleid komt, om de samenwerking verder te faciliteren en versnellen. ‘En dus niet alleen een commerciële en/of sociale grondprijs, maar meer kwalitatieve differentiatie in de grondprijzen.’

Volgens Sjors de Vries van RUIMTEVOLK, die als procesbegeleider bij de totstandkoming van het plan betrokken was, past de Zwolse samenwerking in een traditie. ‘Waar de bouwwereld weer vooral druk met zichzelf lijkt [lees ook: ‘Ontwikkelaars bepleiten snelheid boven duurzaamheid’, red.] zoeken ontwikkelaars, corporaties en overheid elkaar in Zwolle weer op. Er is een gedeeld bewustzijn in Zwolle dat je juist met economische ruggewind moet blijven investeren in de stad.’

[tekst gaat verder onder foto]

De Vries verklaart de samenwerking deels vanuit de Zwolse cultuur als échte en vooral nuchtere ondernemersstad met een zelforganiserende samenleving – crisis of geen crisis. ‘Samenwerking zit de Zwollenaren in het DNA’.

Het is niet voor het eerst dat het Concilium – een uit de kerkelijke wereld geleende term – de rijen sluit, weet Leidemam die al lang in het samenwerkingsverband actief is. ‘Voor de crisis was het doel om de voorspoed te verdelen, tijdens de crisis om door te investeren in de stad, nu ligt er een gezamenlijke opgave om ondanks de aanbiedersmarkt kwalitatief, duurzaam en inclusief te blijven bouwen’.

Taskforce

Voor de uitvoering van het plan wordt een gezamenlijke taskforce opgezet die leunt op een verregaande deling van informatie en kennis. De Vries: ‘Gemeente, corporatie en markt zetten zich gezamenlijk in om de doorlooptijd van projecten te versnellen en verbeteren en de kwaliteit van plannen te verbinden aan duurzame en sociale waarden. Het commitment vanuit het bestuur en het ambtelijk apparaat is groot en de hoop en verwachting is dat de plannen ook op steun kunnen rekenen van de net geïnstalleerde gemeenteraad.’

‘Ik ken geen andere regio waar op zodanige wijze wordt samengewerkt dat dit leidt tot een visie op een ontwikkelstrategie die door 35 stakeholders wordt gedragen’, besluit Leideman. De instemming van de gemeenteraad beschouwt ook hij als een formaliteit. ‘Gezien de inhoud van de programma’s waarmee partijen de verkiezingen in zijn gegaan, voorzie ik geen problemen.’

*Het Concilium Zwolle
Het Concilium is opgericht als vereniging voor het kwalitatieve en kwantitatieve woningprogramma en de wijkvernieuwing in Zwolle. Het monitoren van de ontwikkelingen op de woningmarkt in de gemeente Zwolle als ook het doen van onderzoek daarna, behoort tot haar kernactiviteiten. De vereniging signaleert belemmeringen die de woningbouw doen stagneren en helpt deze voorkomen. Ook op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid. De leden zijn in het dagelijks leven allen actief betrokken bij realisatie, transformatie en verkoop van woningen in de gemeente Zwolle. In het kader van de afstemming van de woningmarktontwikkeling vindt ook steeds meer afstemming plaats met de buurgemeenten in de regio. Deelnemende partijen aan het Conculium Zwolle zijn:
A.Beverwijk en Zonen bv
Bemog Projektontwikkeling B.V.
BPD
Bouwinvest
deltaWonen
DLH Ontwikkeling BV
Gemeente Kampen
Gemeente Zwolle
Goossen Te Pas Bouw B.V.
Hegeman Ontwikkeling BV
Heijmans Vastgoed
Heutink Projectontwikkeling BV
Holtkamp projectontwikkeling bv
Karssen Makelaars bv
Loostad Vastgoedontwikkeling
Mateboer Projectontwikkeling B.V.
Nijhuis Bouw B.V.    Ontwikkelingscombinatie Stadshagen
Provincie Overijssel
Rabobank IJsseldelta
Rodenburg makelaars
Schagen Groep
Schutte bouw & ontwikkeling
Slokker Vastgoed bv
Ten Hag Makelaars
Trebbe Oost & Noord B.V.
Van Wijnen Zwolle B.V.
VanWonen
Voerman Greve Makelaardij
Wetland Wonen Groep
Woningstichting Openbaar Belang
Woningstichting SWZ
Woonaccent Makelaars Van Dorsten