De aanleg van de windparken moet ook de economie een impuls geven, naar schatting zullen er tienduizend banen worden gecreëerd. Dit blijkt uit de 'routekaart windenergie op zee 2030'. Hierin heeft het kabinet de plannen en plekken van de windparken tussen 2024 en 2030 weergegeven. Deze routekaart geeft belanghebbenden duidelijkheid en geeft ontwikkelaars van windparken zekerheid. Deze zekerheid droeg al eerder bij aan een forse daling in de productiekosten voor windenergie op zee. Daardoor kan er nu een windpark zonder subsidie worden gebouwd.

Vijf windparken

In het energieakkoord staat dat in 2023 vijf windparken gerealiseerd moeten zijn die samen met de bestaande windparken een totaal vermogen van ongeveer 4.5 gigawatt hebben. Volgens het regeerakkoord moet er nog voor zeven gigawatt aan windparken bij worden gebouwd om de energiedoelen van 2030 te halen. Zo hoopt het kabinet in 2030 windparken te hebben die samen 11.5 gigawatt opwekken. In het klimaatakkoord speelt windenergie ook een rol. De grotere beschikbaarheid aan goedkope duurzame energie wekt ook concurrentievoordeel op voor de duurzame industrie.

Gunstig windklimaat

Het Nederlandse deel van de Noordzee is anderhalf keer groter dan het landoppervlak van Nederland. De Noordzee is een goede plek om de toenemende vraag naar duurzame energie te beantwoorden vanwege het gunstige windklimaat en de lage waterdiepte.

De Noordzee wordt echter gebruikt voor meerdere doeleinden, zoals de visserij, scheepvaart en natuur. Daarom heeft het kabinet rekening gehouden met de andere activiteiten op de Noordzee bij het opstellen van de routekaart. Ook hebben ze belanghebbenden betrokken bij het opstellen van de routekaart. Er is bijvoorbeeld gekeken naar de kansen en ambitie van kustgemeenten.

Omschakelen naar duurzame energie

Het kabinet heeft aangegeven dat investeringen in windparken alleen nut heeft als ook niet-elektrisch energieverbruik duurzaam wordt. De industrie, verwarmingen van gebouwen en mobiliteit moeten dus omschakelen naar duurzame energie zodat het investeren in windparken welbesteed is.