Zeeland heeft een unieke ligging in de Delta en kent bijzondere eigenschappen zoals in 2016 in het advies ‘Zeeland in Stroomversnelling’ van de commissie Balkenende zijn beschreven, stelt minister Schouten in de Kamerbrief. Het ontberen van ‘massa’ in diverse opzichten, zoals de afwezigheid van een grootstedelijke milieu, weinig middelgrote bedrijven, een bevolking die krimpt, vergrijst en ontgroent, de aanwezigheid van een eilandenstructuur, zorgen onder meer voor specifieke knelpunten en bedreigingen. Tegelijkertijd heeft Zeeland een aantal economische waarden, zoals industrie, landbouw en toerisme, waar op voortgebouwd kan worden.

Regio Deal

Het kabinet onderschrijft de ambitie van Zeeland en reserveert daarom €35 miljoen voor de aanpak van de opgaven van Zeeland in de verwachting dat er een vergelijkbaar bedrag vanuit de regio ingezet wordt. De Regio Deal zal in de periode tot het zomerreces gezamenlijk voorbereid worden door de partijen uit de regio, het Ministerie van LNV en de betrokken  vakdepartementen. In de Regio Deal worden projecten en bestedingsplannen nader uitgewerkt. Deze plannen dienen te voldoen aan de uitgangspunten zoals genoemd in de brief ‘Stand van zaken Regio Envelop’.

Onderdeel hiervan is cofinanciering, (uitbouw van) stevige regionale governance en uitvoeringskracht. De invulling van de Regio Deal voor Zeeland zal voor inzet van de middelen getoetst worden op de doelmatigheid, doeltreffendheid en sluitende structurele financiering. Afgelopen jaren heeft het Rijk veel kunnen doen in samenwerking met de regio. Het kabinet werkt graag als partner van regionale partijen verder aan deze opgaven. Het kabinet ziet uit naar het verder verstevigen van de  samenwerking tussen Rijk en regio in de komende periode.

Regio Envelop

Het Regeerakkoord stelt een budget ter beschikking voor regionale opgaven. Bij startnota is dit budget vastgesteld op €950 miljoen voor de jaren 2018 tot en met 2022: de Regio Envelop. Dit budget zal in ieder geval worden ingezet voor de zes opgaven die expliciet in het Regeerakkoord zijn opgenomen: nucleaire problematiek, ESTEC, Zeeland, Eindhoven, Rotterdam Zuid en de BES-eilanden. Deze opgaven worden op dit moment met prioriteit uitgewerkt. In lijn met de Rijk/regio ambities uit het Regeerakkoord zet het kabinet een substantieel deel van het budget in voor andere regionale deals. Eerder ontvingen Noordwijk (40 mln), Petten (117 mln) en de BES-eilanden (30 mln) al geld uit de pot.