Door: Hessel Heins-Wunderle, Adviseur Bouwmarkt & Overheid. Dit verhaal verscheen eerder op BouwendNederland

Sinds 2015 helpt Bouwend Nederland de Drechtsteden dit concreet vorm te geven. Dinsdag werden weer stapjes gezet op weg naar een nieuwe situatie. In gemeentelijke bouwoverleggen liet Bouwend Nederland al vaker doorschemeren dat samenwerking met de markt ook anders dan traditioneel kan en opdrachtgever en opdrachtnemer beide meer oplevert (minder verspilling, meer innovatie en meer rendement). In 2016 en 2017 organiseerde Bouwend Nederland samen met de gemeente Dordrecht en de stichting Rondom GWW sessies met leden en opdrachtgevers uit de Drechtsteden over hoe de markt anders benaderd kan worden. Lees meer hier over in het interview met Rinie Barendregt in de BOUWENDNL.

Een open MKB-convenant voor de Drechtsteden wordt als mogelijk middel gezien om tot een andere benadering van de markt en andere samenwerking te kunnen komen. De opdrachtgevers in de Drechtsteden zijn enthousiast om dit verder te verkennen. Ook is er een kring van aannemers die hiermee aan de slag wil. Na een eerste vervolgbijeenkomst in januari dit jaar werd dinsdag in een kleinere groep verder verkend hoe dit de samenwerking tussen markt en overheid kan verbeteren. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hechten er waarde aan dat er een plek komt waar de belangen van de ander besproken kunnen worden om elkaar beter te begrijpen. De eerste stap naar beter samenwerken. Een aantal zaken werden door beide partijen gedeeld: elkaar beter leren kennen, tegengaan van verspilling, betere kwaliteit. Het convenant wordt als middel gezien om de samenwerking te verbeteren. Maar ook als houvast (anker en richtlijn/stip op de horizon) waar we met elkaar naar toe willen.

Als eerste stap om tot een nieuwe marktsituatie en een mogelijk convenant te komen werd de huidige situatie (waar hebben we last van, IST-situatie) besproken. Bekende heikele punten werden benoemd: dubbelingen in de aanbestedingen; meerdere partijen die hetzelfde uitzoeken voor dezelfde aanbesteding, alles is voorgeschreven, gebrek aan continuïteit in opdrachtenstroom, niet optimale bemensing op projecten, eenzijdige past performance, etc. Vervolgens kwam ook de beoogde situatie (SOLL) aan bod: o.a. project centraal in de uitvraag (samen kijken en bespreken wat voor het project nodig is voorafgaand aan de aanbesteding), gesprekstafel ON en OG, inzicht in meerjarenplanning voor opdrachtnemers, momenten in de voorbereiding om elkaars belangen te delen, doel past performance helder maken (leren of selecteren?) en tweezijdig toepassen. T.a.v. het geven van inzicht in de meerjarenplanning merkte Hessel Heins-Wunderle op dat Bouwend Nederland ervaring heeft met door haar georganiseerde marktbijeenkomsten waar opdrachtgevers bereid zijn dit soort informatie te delen.

Vastgesteld werd dat om tot de gewenste situatie te komen er in ieder geval in projecten geleerd en geoefend moet worden, net zoals dit ook in Rotterdam het geval is. Een leer- & ontwikkeltafel waarin ervaringen gedeeld worden moet hier onderdeel van uit maken. De bespreking is daarmee een eerste stap naar een nieuwe situatie. Hoe we tot de beoogde situatie komen (van IST naar SOLL) wordt in een vervolgsessie die Bouwend Nederland met de Drechtsteden en de Stichting Rondom GWW organiseert verder besproken.

Wilt u meer weten over samenwerking tussen markt en overheid volgens het open MKB Convenant? Neem dan contact op met Hessel Heins-Wunderle, Bouwend Nederland, Tel: 079 - 3 252 274. E-mail: h.heins@bouwendnederland.nl