Van Kempen is sinds 2013 directeur Woningmarkt bij het ministerie van BZK en sinds 2016 tevens plaatsvervangend directeur-generaal. Daarvoor vervulde hij de functie van manager Belangenbehartiging publieke zaak bij Aedes, vereniging van woningcorporaties. Eerder werkte hij onder andere als directeur Algemene financiële en economische politiek bij het ministerie van Financiën en als plaatsvervangend directeur Zorgverzekeringen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Erik Jan van Kempen studeerde Politicologie en Algemene economie aan de Universiteit van Amsterdam. De benoeming van Van Kempen is tot stand gekomen via de procedure voor de Topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Topmanagementgroep

Onder de ambtenaren die onder de Algemene Bestuursdienst vallen, wordt nog de Topmanagementgroep (TMG) onderscheiden. Hiertoe worden gerekend de secretarissen-generaal, directeuren-generaal, inspecteurs-generaal, de thesaurier-generaal, de directeur van het Centraal Planbureau, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de ABDTOPconsultants.

De TMG is in 2000 ingesteld. Vanaf dat moment zijn de leden van de topmanagementgroep op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in algemene dienst van het Rijk. Het werkgeverschap voor TMG-leden is belegd bij de Algemene Bestuursdienst. Sinds de instelling van de topmanagementgroep is het maken van werkafspraken tussen bewindspersonen en topambtenaren voor de secretarissen-generaal een belangrijk middel voor een resultaatgericht optreden.