Tevens blijkt uit het onderzoek dat bijna 70% van de ondervraagden niet in staat is één of meerdere wethouders te noemen. 87% weet niet hoeveel zetels de raad in hun gemeente heeft.

Onbekend maakt ook onbemind. 57% van de Nederlands geeft aan géén vertrouwen te hebben in de lokale politiek.

Dit is overigens geen reden om op 21 maart (gemeenteraadsverkiezingen) thuis te blijven: een ruime meerderheid van de Nederlanders kondigt aan naar de stembus te zullen gaan.

De onbekendheid met en het wantrouwen tegenover de lokale politiek lijken zich te vertalen in relatieve impopulariteit van de lokale partijen. 40% van de 1.022 respondenten geeft aan op een landelijke partij te zullen gaan stemmen, tegenover 20% op een lokale partij. Bijna 40% heeft nog geen keuze gemaakt.

Generatiekloof

Opvallend is de grote kloof die zich aftekent tussen de generaties. Van jongeren onder de 30 jaar kan 67% de naam van hun burgemeester niet noemen. Bij 65-plussers is dat 27%. In grote gemeenten is de naamsbekendheid van de burgemeester iets groter, wat te maken kan hebben met landelijke mediabekendheid.

De gebrekkige belangstelling voor de lokale politiek betekent overigens niet dat burgers onverschillig zijn ten aanzien van het reilen en zeilen in hun gemeente. Met name onderwerpen als welzijn, zorg, veiligheid, openbare ruimte, verkeer en parkeren hebben de belangstelling van de kiezer.

Sociale huurwoningen

Het aanbod sociale huurwoningen, armoede, veiligheid op straat, parkeren, lokale belastingen en zwerfafval scoren het hoogst bij de vraag welk thema het gemeentebestuur als eerste actie zou moeten nemen. Overigens geeft een ruimte meerderheid (79%) van de respondenten aan dik tevreden te zijn met de leefkwaliteit in hun gemeente. 

Op welk thema zou uw gemeenteraad volgens jou als eerste actie moeten ondernemen?

Woningaanbod sociale huur (tot 710 euro)

28%

Armoede

22%

Thuiszorg

21%

Veiligheid op straat

19%

Parkeren

17%

Lokale belastingen

17%

Zwerfvuil

16%

Openbaar vervoer,
werkgelegenheid,
winkelvoorzieningen,
verkeersveiligheid

15%

Wegen en fietspaden

14%

Levendige binnenstad

13%

Ambtelijke bureaucratie

12%

Bron: USP Martketing Consultancy

Op de vraag waar gemeenten in uitblinken scoren groen in de buurt (25%), sportmogelijkheden (19%) en winkelvoorzieningen (16%) relatief hoog.

Méér verduurzamen

En een ruime meerderheid van de respondenten zegt dat gemeenten actief moeten inzetten op het veranderen van de functie van kantoren en bedrijventerreinen (72%).

Eveneens vindt 72% van de respondenten dat gemeenten actief beleid moeten voeren om leegstand op te lossen. Een kleine meerderheid vindt dat gemeenten de komende vier jaar meer werk moeten maken van verduurzamen dan ze afgelopen vier jaar hebben gedaan. Hetzelfde geldt voor het nemen van maatregelen om overlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan. Overigens lijkt bijna niemand tégen verduurzamen en klimaatadaptatie te zijn. Een deel van de respondenten is neutraal of heeft geen mening.

Wilt u het hele onderzoek ontvangen? Vraag het aan via bijgaande link op de website van USP