Gisteravond schaarden de gemeenteraden van Voerendaal, Stein en Gulpen-Wittem zich als laatsten achter de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL), die de basis vormt voor afspraken over hoe 18 gemeenten in Zuid-Limburg het aanbod en de verwachte vraag naar winkels, kantoren en bedrijventerreinen de komende jaren op elkaar gaan afstemmen.

Het belangrijkste doel van de SVREZL is het versterken van leefbaarheid en vestigingsklimaat voor ondernemers. Tevens wordt inzichtelijk waar nu en in de toekomst kansen liggen.

In de SVREZL wordt afgesproken op welke locaties uitbreiding aan de orde kan zijn. Door met elkaar samen te werken, versterken de 18 gemeenten de economische kracht van Zuid-Limburg en wordt verdere leegstand binnen de hoofdstructuur tegengegaan.

Waarom de SVREZL

De SVREZL is belangrijk voor de transitie in Zuid-Limburg. Ontwikkelingen als robotisering, outsourcing en e-commerce, maar ook veranderingen in de lokale demografie in de 18 gemeenten hebben de winkel-, kantoren- en bedrijventerreinmarkt veranderd. Daarom is in de SVREZL een hoofdstructuur vastgelegd, met aangewezen winkel-, kantoren- en bedrijventerreinlocaties. Buiten deze hoofdstructuur worden in principe geen vierkante meters toegevoegd. Gemeenten kunnen, waar mogelijk, bij langdurige leegstand van drie jaar winkels en kantoren herbestemmen. Voor de zittende ondernemers heeft dit geen directe gevolgen.

Uitvoering en evaluatie

Nu alle gemeenten in Zuid-Limburg akkoord zijn met de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg gaan zij aan de slag met het opstellen van concrete uitvoeringsprogramma’s per subregio. Tijdens het uitvoeren van de afspraken in de SVREZL wordt gemonitord en ook na drie jaar geëvalueerd aan de hand van de economische vooruitgang.

(bron: Stadsregio Parkstad Limburg)