Doel is ruimte creëren voor wonen, werken en recreëren, waarbij de drie functies elkaar min mogelijk in de weg staan.

Het ontwerpomgevingsplan is volgens de gemeente op een unieke manier tot stand gekomen, bewoners en andere belanghebbenden zijn nauw betrokken. Wethouder Dennis Straat: ‘In dit ontwerpomgevingsplan komen de unieke locatie Hembrugterrein, actieve inwonersparticipatie en vooruitlopen op de nieuwe Omgevingswet bij elkaar. Een prachtig resultaat voor onze stad!'

In het ontwerpomgevingsplan wordt uitgegaan van een flexibele ontwikkeling van het Hembrugterrein waarbij aansluiting gevonden kan worden bij de vraag vanuit de markt, de wensen van de gebruikers en de kansen die zich hier voordoen. Een begin hiermee is al gemaakt door de bestaande monumenten op jet terrein te verhuren en het terrein open te stellen voor publiek. Aan de flexibele ontwikkeling worden wel randvoorwaarden gesteld, die de ambities en kwaliteiten van het terrein borgen. Een aantal van die randvoorwaarden is gezamenlijk met de belanghebbenden geformuleerd.

Elke hoogbouw-aanvraag een apart besluit

In een omgevingsplan zijn de ambities van de gemeente verwerkt op een manier waarbij rekening is gehouden met de belangen van gebruikers van het terrein. Om een goed beeld te krijgen van deze belangen zijn dit voorjaar verschillende gesprekken georganiseerd. Omwonenden en ondernemers hebben meegepraat over thema’s als ondernemen, wonen en groen, evenementen en de inrichting Havenstraat/Hemkade. Dat leverde 64 ideeën op die door het college van B&W van Zaanstad zijn afgewogen.

Zo was hoogbouw voor omwonenden een belangrijk onderwerp van gesprek. Uiteindelijk is een maximum benoemd van 30 meter op de bouwhoogte, is het gebied waar hoogbouw toegestaan wordt ingeperkt, en moet over elke hoogbouw-aanvraag een apart besluit genomen worden zodat iedere keer opnieuw een afweging gemaakt kan worden.

Zo zijn er ook verschillende ideeën over evenementen. Bewoners hebben daar een ander beeld bij dan de ondernemers die die evenementen organiseren. De ambitie om het een levendig gebied te maken, tegenover de wens om het gebied leefbaar te houden. Ook daar is een afweging in gemaakt. Zo krijgen evenementen regels over geluidsnormen, locatie, eindtijden, het aantal per jaar en over het vooraf informeren van bewoners. Daarnaast komt er een jaarlijkse evaluatie om te kunnen monitoren of die beiden belangen nog steeds goed in evenwicht zijn.

Vooruitlopen op de nieuwe Omgevingswet

De ambitie om het Hembrugterreingebied verder te ontwikkelen vraagt naast een visie op het gebied en de omgeving, ook om een juridisch-planologisch kader. Normaal gesproken is zo'n kader een bestemmingsplan. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, en gebruikmakend van de Crisis- en herstelwet, stelt Gemeente Zaanstad voor het Hembrugterrein, de Havenstraat ten zuiden van de Den Uylbrug, en de Hemkade ten oosten van de Provincialeweg, een omgevingsplan op. Naast het omgevingsplan zijn ook de ontwerpbeleidslijnen en het ontwerpbesluit tot afwijking van de maximaal toelaatbare waarde van de geluidbelasting vastgesteld. Het ontwerpomgevingsplan en bijbehorende documenten wordt ter inzage gelegd. Na verwerking van mogelijke zienswijzen wordt het omgevingsplan ter vaststelling aan de raad aangeboden.