Eind 2014 heeft de provincie samen met de Brabantse regio’s prognoses gemaakt van de ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen. Daaruit blijkt dat in Brabant een tekort aan ruimte voor zeer grootschalige logistiek dreigt te ontstaan, en er is een overaanbod aan plannen voor terreinen voor MKB en diensten. De prognose ligt aan de basis van de afspraken die de vier Brabantse regio’s afgelopen jaar hebben gemaakt over de vraaggerichte ontwikkeling van bedrijventerreinen. De provincie monitort de ontwikkelingen en de effecten van de bedrijventerreinafspraken. Vorige maand presenteerde de provincie een vergelijkbare monitor voor de ontwikkelingen in de Brabantse detailhandel.

Werkgelegenheid op bedrijventerreinen toegenomen
Tussen 2014 en 2016 kwamen er bijna 15.000 banen bij op Brabantse bedrijventerreinen, een toename van 3%. De grootste groei zit in de sectoren zakelijke diensten (4.700 banen) en industrie (3.600 banen). De jarenlange daling van banen in de industrie is sinds 2014 voorbij. Het aantal banen in Brabant buiten bedrijventerreinen is nagenoeg gelijk gebleven.

Meer grond uitgegeven
Er zijn 583 bedrijventerreinen in Brabant, met een totale oppervlakte van bijna 12 duizend hectare. De afgelopen twee jaar steeg de uitgifte van nieuwe grond op deze terreinen; in 2015 en 2016 werd respectievelijk 118 en 117 hectare aan bedrijfsgrond uitgegeven. De uitgifte is daarmee 40% hoger dan de twee jaar ervoor. De uitgifte vond vooral plaats op terreinen voor zeer grootschalige logistiek en op gemengde terreinen voor MKB en diensten.

Afspraken over zeer grootschalige logistiek
In de bedrijventerreinafspraken die de vier Brabantse regio’s afgelopen jaar hebben gemaakt zijn onder meer de locaties bepaald waar de groeiende vraag naar ruimte voor zeer grootschalige logistiek kan worden opgevangen, zoals Wijkevoort, Heesch-West en Logistiek Park Moerdijk. Voor een aantal locaties geldt dat ze alleen kunnen worden ontwikkeld of kunnen doorgroeien als zich een concrete marktvraag voordoet. Met deze afspraken kunnen Brabantse gemeenten de komende jaren flexibel en vraaggericht inspelen op potentiële vestigers.

Teveel plannen voor MKB-terreinen
Gemeenten in Brabant hebben nog veel plannen om de komende tien jaar terreinen voor MKB-bedrijvigheid te ontwikkelen. Met de nieuwe bedrijventerreinafspraken is het aantal geplande hectaren met 15% teruggebracht. Desondanks is er voor het MKB nog steeds een uitgeefbaar aanbod van 561 hectare, terwijl de verwachte vraag maar 197 hectare is. Het verder terugbrengen van plannen blijft dan ook een belangrijk onderwerp van gesprek met de gemeenten.

Overaanbod, leegstand en verouderde terreinen vragen blijvend aandacht
Afgezien van het overaanbod aan plannen, heeft twintig procent van de Brabantse bedrijventerreinen te maken met structurele leegstand. Een of meerdere bedrijfspanden op deze terreinen staan langer dan drie jaar leeg. Twee jaar geleden gold dat nog voor 16% van de terreinen. Leegstand speelt overigens niet alleen op verouderde terreinen.

Sinds 2014 is de herstructurering van 30 bedrijventerreinen door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) afgerond. Nu kampt nog 30% van de terreinen met veroudering (173 terreinen). Voor 96 van deze terreinen hebben gemeenten plannen voor herstructurering, waarvan een deel al in uitvoering is. Voor 77 verouderde terreinen pakken gemeenten de herstructurering (voorlopig) nog niet op.

 In 2018 vindt een nieuwe prognose plaats van de vraag naar ruimte op Brabantse bedrijventerreinen in de komende tien jaar.