In dit rapport biedt Platform31 een overzicht van aanpakken en initiatieven van steden om hun wijken vitaal te maken en te houden. Het rapport is een vervolg van een eerder onderzoek ‘Kwetsbare wijken in beeld’. In dit onderzoek werd in ruim 130 kwetsbare of problematische wijken de leefbaarheid onderzocht. Hieruit bleek dat in een aantal wijken de leefbaarheid afneemt, maar dat dit nog niet onomkeerbaar is.

Uit het onderzoek blijkt dat steden op zoek zijn naar een passend antwoord op complexe opgaven zoals dreigende segregatie en veiligheidsproblematiek. Door de terugloop van beschikbare financiële middelen en de strenge regelgeving voor corporaties is het lastig om de noodzakelijke investeringen in deze wijken te doen. Er zijn nauwelijks nieuwe partijen op komst. Transformaties en de toevoeging van woningen kunnen dus moeilijk tot stand komen. De situatie in de onderzochte wijken verschilt en daarom ligt er geen pasklare oplossing klaar. Dus is er een aanpak nodig die samenhang aanbrengt tussen activiteiten van uiteenlopende partijen. Deze aanpak moet het ook mogelijk maken om in wisselende coalities en deelprogramma’s aan de vitale wijken te kunnen werken.

Jop Fackeldey, voorzitter fysieke pijler G32 zegt dat hij ziet dat steden hard werken aan de leefbaarheid in hun wijken en dat daarom investeringen noodzakelijk blijven. ‘In de komende periode gaan we kijken hoe we slimme combinaties voor onze steden kunnen maken. De huidige realiteit vraagt bovendien niet meer om dichtgetimmerde wijkontwikkelingsplannen, maar om flexibiliteit, samenwerking in wisselende coalities en ruimte voor initiatieven van burgers, woningcorporaties en andere partijen in de wijk, waaronder ook de maatschappelijke instellingen. Gezamenlijk complexe problemen oplossen door het slim combineren van elkaars inzet – dat is de uitdaging.’, aldus Fackeldey.

De steden sluiten met zulke beleidsimpulsen nauw aan bij de doelen en strategieën van het Rijk. Er zijn meer vergelijkbare nieuwe instrumenten in andere G32-gemeenten in ontwikkeling. Volgens G32 mag het Rijk daarbij niet aan de zijlijn staan, maar moet actief participeren, om zo vitale steden en wijken te creëren.