Minister Kamp van Economische Zaken heeft dinsdag 27 juni een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij gemeenten vanaf 1 januari 2018 de mogelijkheid geeft om voor nieuwbouwwijken de aansluitplicht voor aardgas te schrappen. Op dezelfde dag vindt een rondetafelgesprek plaats van de commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer met maatschappelijke organisaties over het laten vervallen van de aansluitplicht voor nieuwbouw.

In haar schriftelijke reactie ten behoeve van het rondetafelgesprek spreekt de NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars, haar steun uit voor het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouw. Volgens de ontwikkelaars bereidt de sector zich daar namelijk al enige tijd op voor, op grond van het geldende overheidsbeleid. Dat beleid is er op gericht dat vanaf 2021 alle nieuwbouw nagenoeg geheel energieneutraal moet zijn. Het laten vervallen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouw met ingang van komend jaar betekent een versnelling ten opzichte van het huidige beleid.

De NEPROM vraagt de Tweede Kamer oog te hebben voor de mogelijke aanloopproblemen (zowel technisch, praktisch als financieel) die zich hierbij kunnen voordoen. Hoewel een aantal ontwikkelaars en bouwbedrijven de nieuwe energietechnieken wel in de vingers heeft, zijn er ook veel bedrijven waar die ervaring nog niet aanwezig is. Ook is het de vraag of installateurs en toeleveranciers deze snelle omschakeling kunnen bijbenen. Dat kan uiteindelijk tot problemen voor de bewoners leiden. De NEPROM vraagt het Rijk daarom de overgang naar gasloze nieuwbouw zorgvuldig te begeleiden, te monitoren, periodiek te evalueren en zo nodig bij te sturen.

Schrappen van de aansluitplicht voor nieuwbouw leidt volgens de ontwikkelaars tot kostenstijgingen van 10.000 tot 15.000 euro per nieuwbouwwoning. Hoewel die meerkosten op termijn gaan dalen en de bewoners van gasloze woningen de meerkosten kunnen terugverdienen door lagere energielasten, betekent dit volgens de ontwikkelaars op korte termijn een ernstige verslechtering van de concurrentiepositie van de nieuwbouw ten opzichte van de bestaande woningvoorraad. Daarom pleit de NEPROM er voor om bij gasloze nieuwbouw standaard een ruimere hypotheekverstrekking toe te staan dan bij woningen die op het aardgas zijn aangesloten. De hogere hypotheeklasten voor de kopers worden ruimschoots gecompenseerd door lagere energielasten. Tevens bepleit de NEPROM het afschaffen van de bouwleges voor gasloze nieuwbouw. Op dit moment verleent de gemeente Utrecht al 50% korting op de bouwleges bij een EPC van 0.