In de brief zetten GS uiteen welke bevoegdheden de provincie heeft om bij te sturen en zonodig in te grijpen als de woningvoorraad van gemeenten of regio’s niet meer voldoet. Directe aanleiding om deze mogelijkheden tegen het licht te houden, waren zorgen bij enkele Statenfracties over het dreigend tekort aan sociale woningbouw in Zuid-Holland. GS erkennen dit en schrijven in hun brief dat “wachtlijsten voor sociale huurwoningen oplopen, de druk op het middensegment toeneemt en dat realisatie van nieuwe woningen achterblijft.”

Woonvisies

Om de woningbouwontwikkeling per Zuid-Hollandse regio te kunnen volgen, moeten regio’s periodiek woonvisies bij de provincie inleveren. Aan de hand van die visies controleert de provincie in hoeverre vraag en aanbod van woningen – zowel koop als huur – nog in evenwicht zijn.

De provincie wil nu ook meer gaan kijken naar het aandeel sociale woningbouw en huurwoningen in de plannen, en ook hoe die over de gemeenten zijn verdeeld. Mocht dit te ver uit balans zijn, dan kan de provincie in het uiterste geval zelf een woonvisie maken die dan leidend is voor het bouwprogramma. De Staten en gedeputeerde hebben afgesproken dat dit middel als “ultimum remedium” ingezet kan worden.

Financiële mogelijkheden

Gedeputeerde Bom-Lemstra wil ook zeker met andere partijen kijken – waaronder het Rijk - naar financiële middelen om investeringen voor de woningbouw mogelijk te maken (de “uitgestoken hand”, aldus het perscommunique van de provincie).

Om de ontwikkeling van het woningaanbod en bouwprogramma’s beter te kunnen beoordelen, gaat de provincie een monitoringsysteem opzetten dat in de tweede helft van dit jaar operationeel moet zijn.