Nederland staat voor onvermijdelijke, grote opgaven, stelt het College van Rijksadviseurs. Zij bekijkt deze opgaven op grote ruimtelijke schaal en op de langere termijn om het Rijk– gevraagd en ongevraagd – te adviseren. Het college gaat zich de komende jaren met volle kracht inzetten voor een rijker, hechter en schoner Nederland. 

 

1. Schoner: energietransitie

Een van de grote opgaven is de energietransitie. De overstap van fossiele energie naar hernieuwbare energie gaat gepaard met ingrijpende veranderingen op ieder vlak, van macro-economisch tot het dagelijks leven. Het College richt zich op het ruimtelijke aspect van de energietransitie en beschouwt dit op alle schaalniveaus: wat betekent dit voor een gebouw, de stad, het landschap en Nederland als geheel? Het College besteedt ook veel aandacht aan klimaatadaptatie. Nederland moet worden aangepast aan het veranderende klimaat. Daar wordt hard aangewerkt, maar er zal de komende decennia nog veel moeten gebeuren om de gevolgen hiervan op te kunnen vangen. 

 

2. Hechter: verstedelijking 

Ook op gebied van verstedelijking staat ons een grote opgave te wachten. Steeds meer mensen trekken naar de stad. In het westen en midden van het land heerst een toenemende ruimtedruk en een sterke stedelijke dynamiek. Tegelijkertijd hebben andere gebieden, veelal tegen de landsgrenzen aan, te maken met krimp en vergrijzing. Deze opgave is zowel een bedreiging als een kans, die de vraag oproept hoe deze uitersten zich evenwichtig en duurzaam tot elkaar kunnen verhouden en welke rol mobiliteit hierin kan vervullen. Door een integrale aanpak van opgaven rond mobiliteit en verstedelijking kunnen maatschappelijke investeringen beter worden benut. 

 

3. Rijker: verduurzaming 

De verduurzaming van de landbouw is een belangrijke en omvangrijke transitie voor de komende decennia. Dit brengt grote kansen met zich mee voor het vergroten van de kwaliteit en diversiteit van het cultuurlandschap. Het College wil het debat over de mogelijkheden van de verduurzaming van de landbouw stimuleren, onder meer door dit te voeden met ontwerpend onderzoek.

De Werkagenda 2017 – 2020 is online beschikbaar op www.collegevanrijksadviseurs.nl. Een exemplaar kunt u ook opvragen via postbus.rijksadviseurs@rijksoverheid.nl.

Bron: CRa