Webinar NOVI: werken aan de toekomst van Nederland

Datum: 2020-07-02
Tijd: 14:30 - 16:00 uur
Locatie: Online

Op donderdag 2 juli vindt van 14.30 tot 16.00 uur een vrij toegankelijk webinar plaats over de Kabinetsbrief inzake de nationale omgevingsvisie (NOVI). Het webinar wordt georganiseerd door Buck Consultants International en de stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) van de TU Delft. Hoofdgast is Minister Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en namens de regering trekker van de NOVI.

 

Aanleiding
Ruimte is schaars. Niet alles kan en niet alles kan overal. De druk vanuit allerlei sectoren (wonen, landbouw, natuur, water, luchtvaart, bereikbaarheid, duurzame economie, energie & klimaat, defensie) op de fysieke leefomgeving loopt op. Met een groeiende bevolking neemt deze druk verder toe.

Met deze alinea opent Minister Ollongren haar brief aan de Tweede Kamer van 23 april jl. over keuzes en regie in het fysieke leefomgevingsbeleid. Keuze voor een forse binnenstedelijke woningbouwopgave, maar ook bouwen aan de rand van de steden en – indien nodig – daarbuiten; keuze voor een ruimtelijke concentratie van logistieke functies en voor een ‘natuurlijker’ landelijk gebied met tienduizenden hectares extra natuur en bossen; keuze ook voor een prioritaire ruimtelijke inpassing van nationale energiehoofdstructuur en regionale energietransitie-strategieën. 

Maar zijn dat de juiste keuzes? Is de stad nog zo aantrekkelijk post-Corona? Hoe trekken we de bouw van (middenhuur) woningen vlot? Op welke wijze speelt de stikstofdiscussie hier doorheen? Maar vooral ook, hoe komen we van papier tot uitvoering? Co Verdaas en Friso de Zeeuw zullen hun nieuwe publicatie over het NOVI-sturingsconcept aan de minister overhandigen en toelichten en in hun bijdrage ingaan op het idee voor regionale investeringsagenda’s.

 

Programma
Het programma onder leiding van René Buck, directeur Buck Consultants International ziet er als volgt uit:

  • Interview met Minister Kajsa Ollongren
  • De NOVI en de Regie & Keuzesbrief vanuit woningbouw– en binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsperspectief, door Desiree Uitzetter, voorzitter NEPROM en Directeur Gebiedsontwikkeling BPD
  • Ruimtelijk-economisch perspectief op de NOVI, door Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International
  • Een nieuw sturingsconcept voor de inrichting van Nederland, door Co Verdaas, hoogleraar en Friso de Zeeuw, em. hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft
  • Debat met de drie sprekers én Erik Jan van Kempen, programma directeur-generaal Omgevingswet (BZK)

 

Aanmelden
Aanmelding vindt plaats via deze link. U ontvangt dan een bevestiging van uw deelname met technische details (het debat vindt plaats via MS Teams).