Stedelijk Interieur Congres: Hitte in de stad, zo lossen we het samen op

Datum: 20-06-2024
Tijd: 10.00-16.00
Locatie: Arnhem, de Rozet

STEDELIJKE INTERIEUR CONGRES

HITTE IN DE STAD

ZO LOSSEN WE HET SAMEN OP

 

De urgentie is groot om de stedelijke leefomgeving klimaatrobuust en leefbaarder in te richten. Nu al worden bepaalde delen van de stad flink blootgesteld aan hitte en andere effecten van klimaatverandering, met uiteenlopende schade tot gevolg. Denk daarbij aan woonwijken, stadscentra en stedelijke werkgebieden. Nu ingrijpen voorkomt onnodige nevenschade later. Bovendien: effectieve ingrepen maken de publieke ruimte voor de langere termijn uitnodigender, voor ontmoeting en beweging. 

Tijdens het 20e Stedelijk Interieur Congres op donderdag 20 juni in Arnhem staan gebiedsopgaven centraal, met een klimaatrobuuste en comfortabele stad voor iedereen als uitgangspunt. Nu, in 2030 en in 2050. Samenwerking is cruciaal om onze steden toekomstbestendig te maken. Dat begint op gebiedsniveau, met beleidsmakers, ontwerpers (landschapsarchitecten en stedenbouwers), inrichters en beheerders en last but nog least: eigenaren en investeerders. Op gebiedsniveau komen deze strategische partners elkaar letterlijk tegen. 

Op het Stedelijk Interieur Congres mikken we op de hoe-vraag. Aan de hand van succesvolle voorbeelden van gebiedsaanpakken in de praktijk geven we deelnemers handvaten mee om in hun eigen omgeving toe te passen. 

MELD JE HIER AAN VOOR HET CONGRES

 Andere vragen die daarbij centraal staan zijn:  

  • Welke stakeholders zijn cruciaal in het proces naar een klimaatrobuuste en comfortabele stad?  
  • Hoe zorg je voor draagvlak bij hen voor investeringen een comfortabele en klimaatrobuuste stad, die het verblijf in de stad aangenamer maken? 
  • Hoe kun je noodzakelijke klimaatinterventies zo optimaal mogelijk verknopen aan andere opgaven, waaronder sociale opgaven in woonwijken?  
  • Hoe verhouden groen en rood zich tot elkaar als het gaat om het verminderen van gezondheidsschade door hittestress, en hoe kan dit leiden tot nieuwe ontwerpoplossingen? 
  • Hoe haal je méér klimaatwinst uit groen, zowel door juiste ontwerpkeuzes als inzet van het juiste assortiment, rekening houdend met stedelijke verdichting en klimaatverandering? 
  • Welke andere ruimtelijke ingrepen helpen om hitte te dempen, bijvoorbeeld stromend water, wind, of slimme stedenbouwkundige oplossingen? 
  • In hoeverre kan de gemeente als bevoegd gezag regels stellen en investeringen van derden afdwingen; wat kan de gemeente zelf doen? 

 

Hoofdprogramma

 

9.30 uur – Inloop

10.00 uur – Welkom
Hitte in de stad - Zo lossen we het samen op
Dagvoorzitter Jan Jager, hoofdredacteur Stedelijk Interieur en Stadszaken

10.15 uur – Opening: Radicaal verdichten en radicaal vergroenen: Arnhem zet de toon
Cathelijne Bouwkamp, wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Groen, Duurzaamheid en Cultuur 

10.30 uur – Keynote: Klimaatrobuuste stad vóór en ván iedereen
Floor Milikowski, journalist en sociaal-geograaf
In haar boeken ‘Van wie is de stad?’ en ‘Een land met verre uithoeken’ stelt journalist en sociaal geograaf Floor Milikowski de mens centraal in een belangrijk verhaal over werken aan gebiedsopgaven.

Recent verlegde ze haar werkveld naar onder meer Culemborg waarover ze publicaties maakte in De Groene Amsterdammer en wat ook de basis vormt voor haar volgende boek.

Op deze 20e editie van het Stedelijk Interieur Congres hamert Milikowski op het belang om de klimaatrobuuste stad voelbaar te maken voor iedereen, voor een zo groot mogelijk draagvlak onder bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Zij put daarin uit haar eigen observaties in het land hoe je dat zo goed mogelijk doet. 

11.15 uur – Korte pauze

11.30 uur – Ronde 1 van workshops/excursies naar gebiedsopgaven (tot 12.45)

         Lees hier meer over de verschillende deelsessies.

12.45 uur – Lunch

13.45 uur – Ronde 2 van workshops/excursies naar gebiedsopgaven (tot 15.00)

          Lees hier meer over de verschillende deelsessies.

15.00 uur – Wisseltijd/korte pauze

15.30 uur – Keynote: Samenwerken aan gebiedsopgaven 
Erwin van der Krabben, hoogleraar Vastgoed- en Locatieontwikkeling aan de Radboud Universiteit
Erwin van der Krabben, een autoriteit op het gebied van gebiedsontwikkeling, vertelt over de rol van de openbare ruimte als bindweefsel voor de stad en hoe enkel intensieve samenwerking leidt tot realiseren van gebiedsopgaven. 

16.00 uur – Plenaire afsluiting

16.15 uur – netwerkborrel  

 

MELD JE HIER AAN VOOR HET CONGRES